Detall

Arquitecte/a Tècnic/a (aparellador/a)


 • Descripció

  Arquitecte/a Tècnic/a (aparellador/a)


 • Organisme

  Pilar de la Horadada
  Pl. Campoamor, 2
  Tel:965352225
  Fax:965352325


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  A més, poden accedir:
  A) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  B) Els cònjuges d'espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents.
  C) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Tots aquests aspirants han d'adjuntar a la seua sol·licitud la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a exercir les funcions o tasques corresponents. L'Ajuntament de Pilar de la Horadada es reserva el dret a sotmetre els aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.

  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei o de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les quals exercien en el cas del personal laboral, de què hagen sigut separats o inhabilitats.

  e) Estar en possessió del títol universitari requerit, o complir les condicions requerides per a obtindre'l, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  Equivalència de títols: correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols.

  Els títols estrangers han d'estar degudament convalidats en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies i correspon als aspirants interessats acreditar-los.

  El compliment de tots els requisits exigits s'entendrà referit el dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Descripció de les places

  Nomenament interí.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen prendre part de les proves selectives que són objecte d'aquesta convocatòria han de presentar instància adreçada al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament de Pilar de la Horadada.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  - Una fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu i, si és el cas, Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat i el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, així com manifestar que compleixen tots i cada un dels requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies
  - Acreditació dels mèrits que hagen de ser valorats i no s'han de valorar els altres mèrits que no tinguen l'acreditació deguda.
  Aquestes condicions s'han de mantindre al llarg de tot el procés selectiu durant el qual, en qualsevol moment, poden ser requerits els aspirants per a efectuar les comprovacions oportunes.

  * Accés persones amb discapacitat.
  Seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb els altres aspirants, tot això condicionat a la capacitat funcional per a exercir les tasques o funcions pròpies d'aquestes places, i s'han d'acreditar les condicions personals d'aptitud per mitjà d'un dictamen vinculant expedit per l'equip multidisciplinari competent.


 • Lloc de presentació

  La instància adreçada al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament de Pilar de la Horadada s'ha de presentar presencialment en els llocs següents:
  a) Registre General Ajuntament de Pilar de la Horadada (plaça Campoamor, 2).
  - Horari de registre general: de 8.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
  - Horari de compulses: de 8.00 h a 11.00 h de dilluns a divendres.

  b) Oficina Municipal Perifèrica de Torre de la Horadada (c/ Manuel Molino, 15).
  - Horari de registre general i compulsa: de 9.00 h a 14.00 h dilluns, dimecres i dijous.

  c) Oficina Municipal Perifèrica de Mil Palmeras (plaça Mil Palmeras 12, urbanització Mil Palmeras).
  - Horari de registre general i compulsa: de 9.00 h a 14.00 h, dimarts.

  d) Oficina Municipal Perifèrica de Pinar de Campoverde (plaça Florida PC.2, urbanització Pinar de Campoverde).
  - Horari de registre i compulsa de 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.

  També es poden presentar de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.pilardelahoradada.org/portal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v2.jsp&codbusqueda=51&codResi=1&codMenuPN=22&codMenu=32&layout=se_contenedor1.jsp&layout=se_contenedor1.jsp&language=ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar