Detall

Tècnic superior cultural i turístic en el Castell de Peníscola.


 • Descripció

  Tècnic superior cultural i turístic en el Castell de Peníscola.


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També hi podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del títol exigible, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acaba el termini d'entrega d'instàncies en cada cas.

  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  f) No haver sigut acomiadat laboralment per causa imputable al treballador en virtut de sentència ferma.


 • Documentació / Informació

  1. Les instàncies per a sol·licitar la participació en les proves han de recollir la manifestació de l'aspirant del fet que reuneix tots i cada un dels requisits exigits en la base tercera, i s'han de dirigir a l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló o, si és el cas, de l'organisme autònom local de què es tracte.
  Així mateix, s'ha de fer constar en la dita sol·licitud un compte de correu electrònic i/o dos números de telèfon com a mitjans de contacte. No obstant això, l'omissió d'aquestes dades no suposarà en cap cas causa d'exclusió.

  Per a les persones amb minusvalidesa que així ho sol·liciten, s'establiran les adaptacions possibles de temps i els mitjans que
  permeten l'adequada realització de les proves.

  2) Així mateix, en un full separat i signat, s'acompanyarà la instància amb la llista de mèrits, que hauran d'estar justificats per mitjà de certificacions o documents originals que acrediten el que al·lega o simples fotocòpies sense compulsar juntament amb el títol exigit per a participar en la convocatòria. En aquest últim cas, en el moment que es procedisca a la crida per al nomenament interí o la formalització del contracte que corresponga, hauran d'aportar-se els documents originals per a la seua compulsa. En cas contrari, decaurà el dret de la personal proposada a aquest efecte.

  3) Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen els aspirants hauran d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.

  4) Respecte a la justificació del temps treballat en aquesta diputació, podrà valorar-se d'ofici, sense necessitat de sol·licitar cap certificació, simplement la indicació escrita per part de l'aspirant del període de temps treballat.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, o per algun dels mètodes previstos en l'art. 38.4, apartats a, c d i e, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www7.dipcas.es/Zona_mj/RecHumanos/detalles/_hsbmoZNv-R-Gu8iiNXYLx0RYo4aIaE5W


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar