Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o aquella altra que puga establir-se per llei.
  c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  El pagament ha d'efectuar-se en el compte corrent núm. ES37 3157-7486-94-2720002824 que l'Ajuntament té obert en Caixa Xilxes (Caja Rural la Junquera), i s'hi ha de fer constar expressament que el pagament que es realitza per drets d'examen és per a participar en la convocatòria de la borsa de treball per a cobrir vacants d'auxiliar administratiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Nomenament: funcionari interí.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de la Corporació.

  S'ha de presentar la sol·licitud acompanyada de:
  - Fotocòpia del DNI o NIE o, si és el cas, passaport compulsat.
  - Justificant bancari d'ingrés en concepte de drets d'examen.
  - Curriculum vitae de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen als efectes de valoració en la fase de concurs.
  - Declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment, en el cas que foren seleccionades, i que s'ha de presentar d'acord amb el model de l'annex I.
  - Curriculum vitae de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen als efectes de valoració en la fase de concurs.
  - Declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment, en el cas que foren seleccionades, i que s'ha de presentar d'acord amb el model de l'annex I.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, els dies laborals de 9 a 14 hores.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://xilxes.sedelectronica.es/?x=U0Tad0KoxzmBBLLl3jY1BA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar