Detall

Convocatòria 8/2018: Procés selectiu per a la provisió de 2 llocs temporals de tècnic/a superior de laboratori per a la investigació en virologia aplicada, vinculats a projectes d'investigació de l'IVIA.


 • Descripció

  Convocatòria 8/2018: Procés selectiu per a la provisió de 2 llocs temporals de tècnic/a superior de laboratori per a la investigació en virologia aplicada, vinculats a projectes d'investigació de l'IVIA.


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA)
  CTRA. MONCADA-NÀQUERA, KM 4,5
  Tel:963424000
  Fax:963424001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT. El termini de presentació d'instàncies és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el tauler d'anuncis de la seu central de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries a Moncada (València) i en la pàgina web de l'IVIA (https://ivia.gva.es/inicio). (dia 15/5/2018)


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Enginyeria Agrònoma; llicenciatura en Químiques, Biologia o un títol equivalent d'acord amb el Reial decret 1393/2007 pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.


 • Requisits especifics

  Per al projecte 1.2 MAGRAMA: Valencià: nivell mitjà, Anglés: nivell B2


 • Requisits generals

  - Nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual siga aplicable la lliure circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, també podran participar el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, que siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però dependents.

  - Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'efectuar una prova de coneixement del castellà.
  Amb caràcter previ a la realització de les proves, aquests aspirants que del seu origen no es desprenga el coneixement del castellà, han d'acreditar-ne el coneixement per mitjà d'una prova, en la qual es comprovarà que tenen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita d'aquesta llengua, i s'ajustarà al que es disposa en el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, pel qual es regulen diplomes d'espanyol com a llengua estrangera. Aquesta prova es qualificarà d'"apte/a" o "no apte/a".

  Estan eximides d'efectuar aquesta prova totes aquelles persones que acrediten que estan en possessió del diploma, d'una titulació o d'una certificació oficial corresponent, de coneixement de castellà.

  - Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que es puga establir per llei.

  - Estar en possessió de la titulació exigida per al lloc de conformitat amb el que s'estableix en l'annex I o complir els requisits per a obtindre-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Les equivalències dels títols al·legats s'han de justificar per part de la persona interessada.

  - En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que s'està en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració de l'equivalència a la titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

  - Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits.
  No estar en situació d'inhabilitació penal per a l'exercici de funcions públiques.

  - No haver sigut objecte de separació mitjançant expedient disciplinari de cap administració o ocupació pública. Els aspirants, la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, han d'acreditar, igualment, que no estan sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

  Aquests requisits s'han de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment, si escau, de la presa de possessió.

  Les persones amb diversitat funcional faran constar aquesta circumstància en la seua sol·licitud perquè, per part l'òrgan tècnic de selecció, s'adopten les mesures necessàries que permeten dur a terme les proves amb normalitat; per a això han d'especificar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica o (S) sensorial.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Cos: A1-32
  Subgrup A1
  Complement específic: 20
  Complement competencial: E024


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades que complisquen els requisits assenyalats en la base tercera han de presentar:

  A) Sol·licitud adreçada al director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries a Moncada, segons el model que figura com a annex II, disponible en la pàgina web de l'IVIA, https://ivia.gva.es, o en la pàgina de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es/va/inicio/presentacion, (apartat: "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", "IVIA") en la qual s'ha de fer constar, si escau, l'ordre de preferència de les places objecte d'aquesta convocatòria.

  B) Fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, però que sí que tinguen el dret a participar en aquestes convocatòries, han de presentar la fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

  C) Fotocòpia del títol acadèmic o el resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l'homologació o l'equivalència corresponent o haver iniciat els tràmits per a aquesta.

  D) Currículum que acredite els mèrits amb documents fotocopiats. No cal compulsar els documents que es presenten fotocopiats; n'hi ha prou amb la declaració jurada de l'interessat sobre l'autenticitat d'aquests, així com les dades que figuren en la instància, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o l'IVIA puga requerir les persones aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i dels documents aportats per a ser valorats.

  Així mateix, juntament amb el currículum, han de presentar omplit el model que figura com a annex III - full d'autobaremació, que es pot descarregar en la pàgina web de l'IVIA (https://ivia.gva.es/inicio).


 • Lloc de presentació


  - El personal aspirant que dispose de signatura electrònica ha de presentar la sol·licitud i els documents telemàticament, sense necessitat d'acudir a cap registre presencial, per mitjà de la pàgina de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es/va/inicio/presentacion (apartat: "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", "IVIA").

  - El personal aspirant que no dispose de signatura electrònica ha de presentar la sol·licitud en qualsevol oficina PROP de la Comunitat Valenciana. Podran, així mateix, remetre's per correu a la seu de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, a Moncada (València), carretera CV-315, km. 10,7; CP 46113, o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds que es presenten a les oficines de Correus s'han de certificar i ha de figurar en la instància el segell de certificat de l'oficina de Correus per a admetre-les.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67491 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.