Detall

Escala oficial-especialista referència (C02/18). Sector d'informàtica, al departament de física aplicada.


 • Descripció

  Escala oficial-especialista referència (C02/18). Sector d'informàtica, al departament de física aplicada.


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  També poden participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de Batxillerat, tècnic o equivalent o tindre superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que es complisquen els requisits contemplats en l'article 4.3 de l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny.
  En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.
  e) No haver sigut separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria.
  En el cas del personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament, de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits s'han de complir el dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ÉS97) del Banc Sabadell.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Les persones aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  Per a gaudir d'aquesta exempció s'ha d'adjuntar certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial.
  Per al gaudi de l'exempció s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de la convocatòria.
  Per al gaudi de l'exempció és requisit que no hagen rebutjat, en el termini referit, cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, llevat de causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà a l'oficina corresponent del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en què s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar inexcusablement a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives (article 17 de la Llei 50/1998).

  BONIFICACIONS
  D'acord amb el que estableix l'article 18.1-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per al gaudi de la bonificació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Accés lliure. Lloc d'Administració especial.

  La plaça forma part de l'oferta d'ocupació publicada en el DOGV de data 10 de juny de 2015, que ha sigut informada a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades en aquestes proves selectives ho han de fer constar en la instància (annex V), disponible en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació següent:
  https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html, i a l'oficina principal del Registre General de la Universitat (edifici de Rectorat i Serveis Generals).

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de:
  a) Fotocòpia del DNI. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola, i tinguen dret a participar, han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle.
  Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a les seues expenses o està a càrrec seu.

  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen i hi han de fer constar el nom, cognoms i referència de la convocatòria (C02/18).

  Les persones aspirants amb minusvalideses que vulguen sol·licitar l'adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis han d'indicar-ho en la sol·licitud en el requadre número 5 i és requisit, en aquest cas, acompanyar la instància amb el certificat corresponent acreditatiu del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent a fi de fer efectiva, si escau, la petició esmentada.


 • Lloc de presentació

  - A l'oficina principal del Registre General de la Universitat.
  - A les oficines auxiliars situades a les secretaries de centre i a la seu d'Alacant.
  - A través dels mitjans establits en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre).

  La sol·licitud que es presente a les oficines de Correus ha d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la.
  Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada al registre general d'aquesta universitat.
  En el sobre s'ha d'indicar l'adreça següent:
  Universitat d'Alacant, Servei de Selecció i Formació, carretera Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690, Sant Vicent del Raspeig.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar