Detall

Professors per a l'Escola Permanent d'Adults.


 • Descripció

  Professors per a l'Escola Permanent d'Adults.


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Modificació bases (nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A/B - Llicenciatura/Diplomatura


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut de l'empleat públic.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  d) Posseir la titulació exigida per a l'acompliment del lloc.
  e) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  f) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, de què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Descripció de les places

  Els llocs que es pretenen cobrir, la selecció dels quals es regula per aquestes bases, tenen per objectiu la contractació amb caràcter laboral temporal de personal docent de l'Escola Permanent d'Adults durant el curs escolar corresponent.


 • Documentació / Informació

  - Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Orpesa i s'ha d'utilitzar la instància model que s'indica en aquestes bases com a ANNEX II, que estarà a la disposició de la persona aspirant al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l'Ajuntament d'Orpesa i en https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATALOGTRAM (àmbit RECURSOS HUMANS).
  - En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar que compleixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en aquestes bases i han d'indicar a quin lloc opten.
  - Les instàncies s'han d'acompanyar amb:
  a) Una fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Una fotocòpia compulsada de la titulació exigida per a cada especialitat segons el que s'ha establit en la base 1a.
  c) Llista de documents acreditatius dels mèrits als quals fa referència la base de concurs, amb originals o amb fotocòpia compulsada degudament.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament d'Orpesa, al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l'Ajuntament, o de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, en la modalitat que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_EMPLEO&lang=CA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar