Detall

Agents de la Policia Local


 • Descripció

  Agents de la Policia Local


 • Organisme

  Alcoi/Alcoy
  Plaça d'Espanya, 1
  Tel:965537100
  Fax:965537161


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kw o una relació potencia/pes no superior a 0,16 kw/kg.
  - Tindre una alçada mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones.


 • Requisits generals

  TORN LLIURE
  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Haver complit dihuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller, Tècnic, Formació Professional de Segon Grau o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l o en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència haurà de ser reconeguda per l'administració competent i acreditada degudament en aquest sentit pels aspirants.
  - No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit en aquestes bases.
  - No haver sigut separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'un expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  - No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  36,40 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'haurà de realitzar a qualsevol de les oficines dels bancs i caixes d'estalvis que a continuació s'assenyalen:

  SABADELL-CAM 0081 - 0267 - 85 - 0001742181
  LA CAIXA 2100 - 2252 - 25 - 0200114867
  BBVA 0182 - 5596 - 98 - 0711500168
  SANTANDER 0049 - 0014 - 62 - 2311323766

  INSTRUCCIONS PER A OMPLIR CORRECTAMENT AQUEST IMPRÉS D'AUTOLIQUIDACIÓ
  Davant de qualsevol dubte pel que fa a la tramitació o documentació necessària per als processos selectius, us haureu de dirigir al Departament de Personal, situat en el c/ Sant Llorenç, 6, o telefonar al número 965 53 71 04.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS:
  - Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, acreditat amb un certificat emés per l'INSERSO, amb el qual acompanyarà la instància de sol·licitud.
  - Les persones inscrites en l'INEM com a demandants d'ocupació, sense subsidi, acreditat per un certificat emés per l'INEM, amb el qual s'acompanyarà la instància de sol·licitud.

  BONIFICACIONS:
  - Famílies nombroses (50 %)


 • Places

  Nombre de places

  8

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 4 places
  - Torn de mobilitat: 1 plaça

  Les places corresponent al torn de mobilitat que queden desertes, incrementaran les vacants que es puguen cobrir per torn lliure.

  MODIFICACIÓ BASES (NOMBRE DE PLACES): Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 53, de 15 de març de 2018.
  - Torn lliure: 6 places
  - Torn de mobilitat: 2 places


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquest procés selectiu, es facilitaran en el Registre General de l'Ajuntament i estaran a la disposició dels aspirants en la pàgina web municipal: https://sedeelectronica.alcoi.org/es/generales/areas/recursos_humanos/tramites/tramite_0001.html, es dirigiran a la persona titular de la Presidència de la corporació.

  Les instàncies s'acompanyaran de manera obligatòria amb un justificant d'haver abonat els drets d'examen, o justificant d'estar exempt d'aquest.

  A més, en el moment de la sol·licitud, els aspirants hauran d'aportar declaració expressa i formal en què manifesten que reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, els quals hauran d'acreditar posteriorment, en el cas que siguen seleccionats.


 • Lloc de presentació

  A l'Oficina de Registre d'aquest ajuntament, o de qualsevol de les maneres previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.alcoi.org/ca/areas/recursos_humanos/oposiciones.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar