Detall

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Matemàtiques.


 • Descripció

  Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat de Matemàtiques.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  AVDA. CAMPANAR, 32
  46015 Valencia


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció d'errors a la llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  MATEMÀTIQUES

  LLICENCIATURA DE/EN:
  - BIOQUÍMICA
  - BIOTECNOLOGIA
  - CIÈNCIES AMBIENTALS
  - CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES
  - CIÈNCIES: INFORMÀTICA
  - CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA
  - CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES
  - CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA
  - ENOLOGIA
  - FARMÀCIA
  - FÍSICA
  - INFORMÀTICA
  - MÀQUINES NAVALS
  - MATEMÀTIQUES
  - NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM
  - QUÍMICA
  - RADIOELECTRÒNICA NAVAL

  ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS

  GRAU DE/EN:
  - ARQUITECTURA
  - ARQUITECTURA NAVAL
  - ARQUITECTURA TÈCNICA
  - BIOQUÍMICA
  - BIOTECNOLOGIA
  - CIÈNCIES AMBIENTALS
  - CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ
  - ENOLOGIA
  - ESTADÍSTICA
  - FARMÀCIA
  - FÍSICA
  - FONAMENTS D'ARQUITECTURA
  - MATEMÀTIQUES
  - MATEMÀTICA COMPUTACIONAL
  - MATEMÀTICA I INFORMÀTICA
  - MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA
  - NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
  - QUÍMICA
  - TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIONS
  - ENGINYERIA, TOTES LES ESPECIALITATS

  ARQUITECTURA

  - Titulacions equivalents de totes les anteriors segons el Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de Títols Universitaris Oficials, creat pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, (BOE núm. 275 /, de 17/11/94).


 • Requisits especifics

  a) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'ha d'acreditar d'acord amb el que estableix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. El corresponent certificat ha d'estar registrat en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

  b) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que per a cada un d'aquests cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.(*)

  c) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, alguna de les titulacions específiques que es detallen en l'annex VI.(*)

  (*) Apartat b i c:"La certificació supletòria provisional tindrà una validesa d'un any des de la data d'emissió de la certificació", de conformitat amb el que preveu l'article 14.2 del Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris.


 • Requisits generals

  Requisits generals:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacional d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors o treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen han d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.

  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.

  d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de la docència.

  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.

  f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos.


 • Documentació / Informació


  DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. En defecte d'això, s'ha d'aportar la fotocòpia del DNI. (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, en defecte d'això, depòsit del títol i certificació acadèmica.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o l'experiència docent que acredite la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en l'annex V d'aquesta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola).
  5. L'acreditació del certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, expedit a l'empara de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, s'ha de justificar a través de la seua inscripció en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüísme.


  Apartats del barem:

  Apartat 1. Certificat en què consten exercicis aprovats en l'oposició (no caldrà quan s'hi al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- full de serveis prestats en centres públics o, en defecte d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, en què figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3.- Treballadors per compte alié: fotocòpia dels contractes de treball de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  - Treballadors per compte propi: informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social i, a més, alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques i baixa, si escau, i col·legiació en el cas que l'exercici de la professió el requerisca.

  Tots els documents s'han d'aportar juntament amb la instància en el termini establit en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no serà tinguda en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria.

  SOL·LICITUD

  Qui vulga prendre part en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud que consta com a model en l'annex I i que també es pot obtindre en l'adreça d'Internet:http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/bolsas.

  Aquesta sol·licitud s'ha de dirigir, juntament amb la documentació indicada en l'annex III, a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


 • Lloc de presentació

  En la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/matematicas


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar