Detalle Empleo Publico

Convocatòria de constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de professors d'Educació Secundària de l'especialitat de Física i Química.

Codi SIA: 67823
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Correcció d'errors a la llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: FÍSICA I QUÍMICA LLICENCIATURA DE/EN: - BIOLOGIA - BIOQUÍMICA - BIOTECNOLOGIA - CIÈNCIES AMBIENTALS - CIÈNCIES BIOLÒGIQUES - CIÈNCIES DEL MAR - CIÈNCIES I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS - CIÈNCIES: SECCIÓ FÍSICA - CIÈNCIES: SECCIÓ MATEMÀTIQUES - CIÈNCIES: SECCIÓ QUÍMICA - ENOLOGIA - FARMÀCIA - FÍSICA - INFORMÀTICA - MÀQUINES NAVALS - MATEMÀTIQUES - NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM - QUÍMICA - RADIOELECTRÒNICA NAVAL - ENGINYERIA DE/EN: - AERONÀUTICA - AGRÒNOMA - CAMINS, CANALES I PORTS - ELECTRÒNICA - FORESTAL - INDUSTRIAL - INFORMÀTICA - GEODÈSIA I CARTOGRAFIA - MATERIALS - MINES - NAVAL - NAVAL I OCEÀNICA - ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - QUÍMICA - TELECOMUNICACIONS GRAU DE/EN: - ARQUITECTURA - ARQUITECTURA NAVAL - ARQUITECTURA TÈCNICA - BIOLOGIA - BIOLOGIA HUMANA - BIOQUÍMICA - BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR - BIOQUÍMICA I CIÈNCIES BIOQUÍMIQUES - BIOTECNOLOGIA - CIÈNCIES I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS - CIÈNCIES AMBIENTALS - CIÈNCIES DEL MAR - CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ - ENOLOGIA - FARMÀCIA - FÍSICA - FONAMENTS D'ARQUITECTURA - MATEMÀTICA I INFORMÀTICA - MATEMÀTIQUES - MICROBIOLOGIA - NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA - ÒPTICA I OPTOMETRIA - QUÍMICA - TECNOLOGIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA - TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIONS - ENGINYERIA AEROESPACIAL - ENGINYERIA AERONÀUTICA - ENGINYERIA AGRÍCOLA - ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI RURAL - ENGINYERIA AGROPECUÀRIA I DEL MEDI RURAL - ENGINYERIA BIOMÈDICA - ENGINYERIA CIVIL - ENGINYERIA D'AEROPORTS - ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES - ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL - ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ - ENGINYERIA DE L'ENERGIA - ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ - ENGINYERIA DE LA TECNOLOGIA DE MINES I ENERGIA - ENGINYERIA DE MATERIALS - ENGINYERIA DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS, SO I IMATGE - ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS - ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL - ENGINYERIA DE VEHICLES AEROESPACIALS - ENGINYERIA ELÈCTRICA - ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIONS - ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL - ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA - ENGINYERIA EN GEOMÀTICA I TOPOGRAFIA - ENGINYERIA EN TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS - ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS - ENGINYERIA FÍSICA - ENGINYERIA FORESTAL I DEL MEDI NATURAL - ENGINYERIA INDUSTRIAL - ENGINYERIA INFORMÀTICA - ENGINYERIA MARINA - ENGINYERIA MECÀNICA - ENGINYERIA MULTIMÈDIA - ENGINYERIA QUÍMICA - ENGINYERIA QUÍMICA INDUSTRIAL - ENGINYERIA TECNOLOGIA MINERA - ENGINYERIA TELEMÀTICA - ARQUITECTURA - Titulacions equivalents de totes les anteriors segons el Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de Títols Universitaris Oficials, creat pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, (BOE núm. 275 /, de 17/11/94).
Grup: Nou nivell B

Requisits

Requisits generals: a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacional d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors o treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen han d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV. c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa. d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques. f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil. g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos. a) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'ha d'acreditar d'acord amb el que estableix l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. El corresponent certificat ha d'estar registrat en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. b) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els termes que per a cada un d'aquests cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.(*) c) Tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, alguna de les titulacions específiques que es detallen en l'annex VI.(*) (*) Apartat b i c: "La certificació supletòria provisional tindrà una validesa d'un any des de la data d'emissió de la certificació", de conformitat amb el que preveu l'article 14.2 del Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris.

Etapa actual:

Correcció d'errors a la llista definitiva

Documentació

Correcció d'errors en la llista definitiva d'integrants de la borsa de treball extraordinària del cos de professors d'Educació Secundària en l'especialitat de Física i Química.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 12-07-2019

Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 21-06-2019

Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 12-04-2019

Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 28-02-2019

Llista definitiva

Data de publicació: 15-02-2019

Correcció d'errors (llista provisional - al·legacions)

Data de publicació: 29-01-2019

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 14-12-2018

Correcció d'errors bases (termini presentació sol·licituds). Nova obertura de termini.

Data de publicació: 29-10-2018

Correcció d'errors bases (termini presentació sol·licituds). Nova obertura de termini.

Data de publicació: 25-09-2018

Correcció d'errors bases (termini presentació sol·licituds). Nova obertura de termini.

Data de publicació: 25-05-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 13-04-2018

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors a la llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano