Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tècnic/a superior gestió educació social a la província de València


 • Descripció

  Tècnic/a superior gestió educació social a la província de València


 • Organisme

  Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  PL. DE NULES, 2 46003 València
  Tel:012
  Fax:961247401


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Correcció d'errors a la llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Grau en Educació Social o diplomatura universitària en Educació Social.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat a què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols, i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Titulació: estar en possessió del títol específic requerit en les bases, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Els requisits detallats en l'apartat anterior han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Descripció de les places

  Substitucions temporals en els llocs de treball del grup/subgrup A2, cos/escala A2-16-02, sector administració especial, amb destinació a l'Horta (Aldaia, Alboraia i Godella) i la resta de la província (Gandia i Buñol), o per a qualsevol altre centre que es cree posteriorment.

  Atesa la tipologia dels centres en què es realitzaran les substitucions (atenció directa, oberts les 24 hores del dia), el règim de treball pot ser a torns: matins, vesprades, nits, caps de setmana, festius, etc.

  Les substitucions es realitzaran als centres de menors, de recepció i/o acollida.


 • Documentació / Informació


  1. La sol·licitud d'inscripció i el full d'autobaremació es troben disponibles en el següent enllaç de la pàgina web de la Generalitat Valenciana:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=67840&version=amp
  Ompliment de la sol·licitud i el full d'autobaremació, i obtenció del corresponent justificant en format PDF.

  2. Han de presentar-se per registre d'entrada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i l'acreditació de la titulació acadèmica requerida per a l'exercici del lloc, degudament compulsats.

  En el cas que no es presente la documentació a què fa referència el paràgraf anterior perquè consta la seua inscripció en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, ha de fer-se expressa la declaració d'això en la sol·licitud d'inscripció.
  Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Una vegada omplits la sol·licitud i el full d'autobaremació i obtingut el corresponent justificant en format PDF, ha de presentar-se per registre d'entrada en les seus de la Direcció Territorial d'aquesta Conselleria a València, Av/ de l'Oest, 36, CP 46001 de València, o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IGU_BOLSAS&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67840


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.inclusio.gva.es/va/bolsas-empleo15d


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar