Detalle Empleo Publico

Tècnic/a superior gestió educació social a la província de València

Codi SIA: 67840
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Etapa actual: Llista definitiva d'exclosos
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova d´aptitud / Valoració de mèrits
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Grau en Educació Social o diplomatura universitària en Educació Social.
Grup: A2
Informació en web organisme: https://inclusio.gva.es/va/bolsas-empleo15d

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat a què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols, i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol específic requerit en les bases, o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. 4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. Els requisits detallats en l'apartat anterior han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Etapa actual:

Llista definitiva d'exclosos

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'exclosos

Data de publicació: 04-02-2019

Llista definitiva d'admesos per ordre alfabètic

Data de publicació: 04-02-2019

Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 04-02-2019

Llista definitiva d'admesos per ordre de puntuació

Data de publicació: 04-02-2019

Llista definitiva d'admesos per ordre de puntuació

Data de publicació: 28-11-2018

Llista definitiva d'exclosos

Data de publicació: 28-11-2018

Resolució amb llistes definitives de persones admeses/excloses.

Data de publicació: 28-11-2018

Llista definitiva d'admesos per ordre alfabètic

Data de publicació: 28-11-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 26-04-2018

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'exclosos

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano