Detall

Auxiliar d'Administració General


 • Descripció

  Auxiliar d'Administració General


 • Organisme

  Elda
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965380402
  Fax:966989218


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Comunitat Europea, en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, i els articles 56 i 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Tindre complits els 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), títol d'Educació General Bàsica, Formació Professional de 1er grau, o equivalent. L'equivalència l'ha de reconéixer l'administració competent, i els aspirants l'han d'acreditar documentalment, com cal fer-ho en aquest sentit.
  4. Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents.
  5. No haver sigut separat/da per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  6. Les persones amb discapacitat s'admetran en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques, si no es tracta de casos que són incompatibles amb l'acompliment de les tasques o les funcions que s'han de desenvolupar. A aquest efecte, els aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació del dictamen favorable que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit pel Centre d'Orientació, Diagnòstic i Tractament dels Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la capacitat que tenen per a exercir les tasques i les funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.
  En qualsevol cas, les proves selectives es faran en condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.


 • Taxa ordinària


  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Per al pagament de la taxa, les persones interessades han de fer una autoliquidació, exclusivament, en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament i efectuar-ne l'ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada, abans de presentar la corresponent sol·licitud de participació, seguint les instruccions indicades en la pàgina web del Departament de Recursos
  Humans de l'Excm. Ajuntament d'Elda http://www.elda.es/recursos-humanos/). Només s'admeten les autoliquidacions presentades en el model oficial al·ludit en el paràgraf anterior, i no s'admet un altre tipus de pagament dels drets d'examen, (transferència bancària, gir postal, telegràfic, etc.).

  Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen, aprovada per aquest Excm. Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 06-02-2009, (BOP núm. 49, de data 12-03-2009), modificada per aquest Excm. Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 30-06-2016.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en les proves selectives, omplida en el model oficial facilitat per l'Ajuntament, s'ha d'adreçar al Sr. alcalde president de l'Excm. Ajuntament d'Elda.

  Per a ser admeses i, si escau, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de declarar, responsablement, en les seues sol·licituds, que tenen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han d'acreditar els requisits posteriorment, en cas que siguen seleccionades.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada, necessàriament, amb el justificant que acredite l'abonament íntegre de la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud s'ha de presentar seguint les instruccions indicades en la pàgina web del Departament de Recursos Humans de l'Excm. Ajuntament d'Elda http://www.elda.es/recursos-humanos/), per mitjà de la seu electrònica (https://eamic.elda.es/) o pels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar