Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. Convocatòria 28/16.


 • Descripció

  Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. Convocatòria 28/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura en Medicina, especialitat en Medicina del Treball, o un títol universitari oficial de grau més un títol oficial de màster universitari.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors.
  Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, o el cònjuge dels nacionals d'algun estat als quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  3. Titulació: estar en possessió del títol universitari de llicenciatura en Medicina, especialitat en Medicina del Treball, o d'un títol universitari oficial de grau més un títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent.
  Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.
  5. Habilitació: no haver sigut separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o aquelles pròpies del cos, de l'agrupació professional o de l'escala objecte de la convocatòria.
  En el cas de personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament, de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud.
  El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant el justificant oportú que l'entitat bancària ha d'emetre d'acord amb la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempcions: estan exempts del pagament de la taxa:
  a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  Per a això, en la sol·licitud cal marcar amb una ics (X) en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria" l'opció d'exempcions "Família nombrosa especial".
  b) Els contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  Per a això cal marcar-ho amb una ics (X) en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", de la sol·licitud.
  c) Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Per a això, en la sol·licitud cal marcar amb una ics (X) en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria" l'opció d'exempcions "Diversitat funcional".
  d) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  Per a això cal marcar amb una ics (X) en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", de la sol·licitud electrònica i semipresencial, l'opció "Altres".

  Bonificacions:
  a) Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota íntegra. Per a això, en la sol·licitud cal marcar amb una ics (X) en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria" l'opció d'exempcions "Família nombrosa general".
  b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves s'efectue per mitjans telemàtics es gaudirà d'una bonificació del deu per cent de la quota íntegra, que es podrà acumular a la fixada en la lletra anterior.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Torn lliure.


 • Documentació / Informació


  - Sol·licitud electrònica: cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.
  S'ha d'omplir el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es/va/inicio/presentacion (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, descripció: "Cos superior tècnic de prevenció de riscos.
  Escala medicina del treball, A1-25-02, convocatòria 28/16", Tramitar amb certificat) i s'ha d'efectuar el pagament telemàtic de la taxa.

  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que haja sigut pagada la taxa, no hagen sigut registrades electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:

  - L'ompliment i la inscripció en línia.
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari, el model 046, habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es/va/inicio/presentacion, en l'apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, descripció "Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, a1-25-02, convocatòria 28/16", Tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari (omplir l'imprés i validar-lo), s'ha de descarregar, signar i imprimir i, una vegada efectuat l'abonament de la taxa, s'ha de presentar en els llocs corresponents.


 • Lloc de presentació


  - Sol·licitud electrònica: cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.
  S'ha d'omplir el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es/va/inicio/presentacion, (en l'apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, descripció: "Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02, convocatòria 28/16", Tramitar amb certificat) i s'ha d'efectuar el pagament telemàtic de la taxa.

  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que haja sigut pagada la taxa, no hagen sigut registrades electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:

  - L'ompliment i la inscripció en línia.
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari, el model 046, habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es/va/inicio/presentacion, en l'apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, descripció "Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, a1-25-02, convocatòria 28/16", Tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari (omplir l'imprés i validar-lo), s'ha de descarregar, signar i imprimir i, una vegada efectuat l'abonament de la taxa, s'ha de presentar a les oficines públiques que figuren en l'annex V o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en el model inclòs en l'annex IV (cal recollir l'imprés a les oficines PROP) una vegada s'haja omplit i s'haja abonat la taxa que es fixa en la base 5, a les oficines públiques que figuren en l'annex V o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67939


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67939 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar