Detalle Empleo Publico

Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. PROMOCIÓ INTERNA (Convocatòria 29/16)

Codi SIA: 3021945
Codi GUC: 67941
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Llicenciatura en Medicina, especialitat en Medicina del Treball, o un títol universitari oficial de grau més un títol oficial de màster universitari.
Grup: A1
Nº Places totals: 2

Places

Descripció de places:

Torn de promoció interna en les tres modalitats: vertical, horitzontal i mixta.

Requisits

1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en aquest apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant, com a mínim, dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de l'LOGFPV. Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas la procedència següent: Modalitat A: Promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al cos A2-19 (cos superior de gestió d'administració sociosanitària, de l'annex I de l'LOGFPV). Modalitat B: Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de l'LOGFPV excepte l'A1-25-02). Modalitat C: Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup A2 de l'annex I de l'LOGFPV, llevat del cos A2-19 corresponent a l'accés per promoció interna vertical. El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de l'LOGFPV podrà igualment accedir al cos A1-25-02 per mitjà de promoció interna mixta si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A1. 2. Titulació: estar en possessió del títol universitari de llicenciatura en Medicina, especialitat en Medicina del Treball, o d'un títol universitari oficial de grau més un títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02.

Etapa actual:

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data de publicació: 02-05-2019

Llista definitiva d'admesos/exclosos. Termini de recurs

Data de publicació: 04-04-2019

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 23-11-2018

Llista provisional i termini d'al·legacions

Data de publicació: 30-10-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 27-04-2018

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.