Detall

Cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12. Convocatòria 30/16.


 • Descripció

  Cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12. Convocatòria 30/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Nomenament

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol universitari d'Enginyeria Tècnica Topogràfica, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual es puga aplicar la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el o la cònjuge de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el o la cònjuge dels nacionals d'algun estat on es puga aplicar la llibertat de circulació de les treballadores i treballadors, sempre que no estiguen separats/ades de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els o les cònjuges, hi podrà participar la seua descendència i la del o la cònjuge que siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a la seua costa.
  2. Edat: tindre setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  3. Titulació: estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Topogràfica, o del títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos, o bé complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'estar en possessió de la credencial d'homologació corresponent o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no es podrà aplicar a les persones aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.
  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà mitjançant el justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempcions. Estan exempts del pagament de la taxa:
  a) Les i els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a obtindre-la, assenyalaran amb una ics (X), en l'apartat de la sol·licitud "Altres dades segons la convocatòria", Exempcions "Família nombrosa especial".
  b) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a obtindre-la assenyalaran amb una ics (X), en l'apartat de la sol·licitud"Altres dades segons la convocatòria", "Altres".
  c) Les i els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Per a obtindre-la, assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat de la sol·licitud "Altres dades segons la convocatòria", Exempcions «Diversitat funcional».
  d) Les i els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a obtindre-la assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat" de la sol·licitud "Altres dades segons la convocatòria", «Altres»,.
  Bonificacions:
  a) Les persones membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota íntegra. Per a obtindre-la, assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat de la sol·licitud "Altres dades segons la convocatòria", Exempcions «Família nombrosa general».
  b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves s'efectue per mitjans telemàtics, es gaudirà d'una bonificació del 10 % de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Torn lliure.


 • Documentació / Informació


  - Sol·licitud electrònica: caldrà posseir un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAVE.
  S'omplirà el formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitathttp://www.gva.es/va/inicio/presentacion (apartat Atenció a la ciutadania/Guia Prop Guia PROP Ocupació Pública Descripció: "Cos Superior de Gestió en Geodèsia i Cartografia, A2-12, Convocatòria 30/16" Tramiteu amb certificat) i i s'efectuarà el pagament telemàtic de la taxa.

  No seran vàlides les sol·licituds en les quals, encara que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:

  - L'ompliment i inscripció en línia.
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.

  - Sol·licitud semipresencial: s'omplirà el formulari (model 046) habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat Atenció al a la ciutadania/Guia PROP Guia PROP Ocupació Pública Descripció: "Cos Superior de Gestió en Geodèsia i Cartografia , A2-12, Convocatòria 30/16" Tramiteu sense certificat).
  Una vegada omplit el formulari (omplir l'imprés i validar-lo), es descarregarà, s'imprimirà i se signarà, i una vegada efectuat l'abonament de la taxa, es presentarà als llocs corresponents.


 • Lloc de presentació


  - Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica és necessari posseir un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAU.
  La sol·licitud es presentarà per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'administració de la Generalitathttp://www.gva.es (apartat Atenció al a la ciutadania/Guia PROP Guia PROP Ocupació Pública Descripció: "Cos Superior de Gestió en Geodèsia i Cartografia , A2-12, Convocatòria 30/16" Tramiteu sense certificat) i s'efectuarà el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5.

  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels següents passos:

  - L'ompliment i inscripció en línia.
  - El pagament electrònic de taxes.
  - El registre electrònic de la sol·licitud.

  - Sol·licitud semipresencial: s'omplirà el formulari (model 046) habilitat en el portal de l'administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat Atenció al a la ciutadania/Guia PROP Guia PROP Ocupació Pública Descripció: "Cos Superior de Gestió en Geodèsia i Cartografia , A2-12, Convocatòria 30/16" Tramiteu sense certificat).
  Una vegada emplenat el formulari (emplenar l'imprés i validar-ho), es descarregarà, signarà i imprimirà i una vegada efectuat l'abonament de la taxa que es fixa en la base 5, es presentarà a les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex V o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud amb el model que es recull en l'annex IV (recolliu l'imprés a les oficines PROP) una vegada omplit i havent abonat la taxa que es fixa en la base 5, a les oficines públiques que s'assenyalen en l'annex V o de la manera prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67943


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=67943 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar