Detall

Grupo de gestió de la funció administrativa, codi categoria B301


 • Descripció

  Grupo de gestió de la funció administrativa, codi categoria B301


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament de Sanitat
  Via Univérsitas, 36
  50071 - Saragossa
  Tel:976714000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Taxa ordinària

  28,90 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les oficines d'Ibercaja en el compte ES25 2085 5200 8203 3301 5944.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.
  b) Els demandants d'ocupació que figuren inscrits com a desempleats durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives.
  c) Aquelles persones que acrediten que no han tingut cap ingrés durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives, o els ingressos de les quals no superen el salari mínim interprofessional.

  Les esmentades circumstàncies s'han d'acreditar degudament amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el supòsit previst en l'apartat b, cal aportar un informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's en línia a través de l'oficina electrònica de la seua pàgina web www.aragon.es/inaem) o un document acreditatiu equivalent expedit pel servei públic d'ocupació competent.


 • Places

  Nombre de places

  13

  Descripció de les places

  a) Torn lliure: 11 places, de les quals 4 places corresponen a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2016, 2 a l'oferta d'ocupació pública extraordinària per a l'any 2017 i 5 places corresponen a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

  b) Torn discapacitat igual o superior al 33 %: 2 places, de les quals 1 plaça correspon a l'oferta d'ocupació pública de 2016, i 1 plaça corresponen a l'oferta pública per a l'any 2017.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies han d'omplir-se via web en l'adreçahttp://www.aragon.es/sas/oposiciones, per mitjà de l'ompliment del model informàtic de sol·licitud que ha de ratificar-se a través de la seua presentació dirigida a la Direcció Gerència del Servei Aragonés de Salut.


 • Lloc de presentació

  En el Registre del Servei Aragonés de Salut (plaça de la Convivencia, 2 - 50017 - Saragossa), a través de les unitats de registre de documents del Govern d'Aragó o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a la qual cosa cal acompanyar el justificant acreditatiu del pagament bancari en el cas que no conste fefaentment en l'imprés de la sol·licitud.

  En el cas que la sol·licitud es presente en les oficines de Correus per procediment administratiu, ha de fer-se obligatòriament en sobre obert perquè el funcionari estampe el segell de la data en el lloc destinat per a això en l'original i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aragon.es/sas/oposiciones


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.