Detall

Comissions de servei 2018, cos de Secundària i altres cossos.


 • Descripció

  Comissions de servei 2018, cos de Secundària i altres cossos.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions)

 • Procés selectiu

  COMISSIÓ DE SERVEI


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Places

  Descripció de les places

  Vegeu la base desena.


 • Documentació / Informació

  Pot participar de manera voluntària en aquest procediment d'adjudicació de llocs, en règim de comissió de serveis, el funcionariat de carrera del cos de mestres en el qual concórreguen les causes establides en la base cinquena, i que es trobe en algun dels supòsits següents:

  a) Funcionaris o funcionàries de carrera dependents de la Generalitat que es troben en situació de servei actiu o d'excedència per atenció de familiars, i que ocupen o tinguen reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu, o que el tinguen adjudicat amb efectes de l'1 de setembre de 2018. Els funcionaris o les funcionàries excedents han d'acreditar, mitjançant la seua sol·licitud de reingrés, davant de la direcció territorial corresponent, que posen fi a la situació d'excedència amb data d'efecte anterior o igual a l'1 de setembre de 2018.
  b) Funcionaris o funcionàries en pràctiques dependents de la Generalitat que, en data d'1 de setembre de 2018, siguen funcionàries o funcionaris de carrera i tinguen destinació definitiva.
  c) Funcionaris o funcionàries de carrera dependents d'altres administracions educatives en situació de servei actiu o d'excedència per atenció de familiars, que ocupen o tinguen reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o que el tinguen adjudicat amb data a l'efecte de l'1 de setembre de 2018.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud, juntament amb el sobre que continga la documentació justificativa de les causes al·legades i l'altra documentació requerida en aquesta convocatòria, s'ha d'adreçar a la direcció territorial d'educació, investigació, cultura i esport de la província on tinga destinació definitiva el funcionari docent o en qualsevol de les direccions territorials de l'Administració educativa valenciana en el cas de funcionaris de carrera dependents d'altres administracions educatives, les adreces de les quals són les següents:

  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant
  C/ Carratalà, 47
  3007 Alacant
  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda del Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València
  C/ Gregori Gea, 14
  46009-València

  Així mateix, els participants poden presentar la sol·licitud i la documentació corresponent en qualsevol de les altres dependències a les quals es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada, si no es fa així, no es podrà considerar presentada en aquesta data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/cuerpo-de-secundaria-y-otros-cuerpos3


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar