Detall

Enginyer/a tècnic/a industrial


 • Descripció

  Enginyer/a tècnic/a industrial


 • Organisme

  Ontinyent
  Plaça Major, 1
  Tel:962918200
  Fax:962918202


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del títol de Grau Mitjà de Coneixements de Valencià (C1), acreditat pel títol, la certificació o la convalidació expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o l'organisme oficial, ja que els nomenaments interins o temporals ho seran per a cobrir llocs que tenen el requisit lingüístic en la llista de llocs de treball.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que l'art. 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic estableix per a l'accés a l'ocupació pública dels nacionals d'altres estats.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  d) No haver estat separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei a l'Estat, a les comunitats autonòmiques o entitats locals, ni estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió del títol específic requerit en les bases, o estar en condicions d'obtindre'l en el dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.

  Tots els requisits mencionats en aquesta base han de reunir-se en el dia de finalització del termini de presentació d'instàncies i mantindre's fins al moment de la contractació o el nomenament.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar la instància model que consta com annex II d'aquestes bases.

  Per a ser admesos al present procés, n'hi ha prou que els aspirants manifesten en les seues instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la forma que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ontinyent.es/va/page/processos-selectius


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.