Detall

Tècnic d'Esports


 • Descripció

  Tècnic d'Esports


 • Organisme

  Crevillent
  Major, 9
  Tel:965401526
  Fax:965401954


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella altra que puga establir-se per llei.
  c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.

  Els que superen les proves selectives, han d'acreditar els seus coneixements de valencià, en els termes de la base setena, per mitjà de la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o per mitjà de la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els dits coneixements haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que a aquesta fi s'organitzen.
  Així mateix, els que superen les proves selectives han d'acreditar, per mitjà del corresponent certificat mèdic oficial, que posseeixen les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  No podrà participar en els procediments selectius el personal que ja pertanga a la mateixa administració al cos, agrupació professional funcionarial o, si és el cas, escala o categoria laboral objecte de la convocatòria.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar una fotocòpia compulsada o confrontada de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta. S'adoptaran, per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten, les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat el dit procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. La dita petició ha d'estar motivada.

  Tots els requisits han de complir-se l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu; en aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes, per a la qual cosa s'han d'aportar tots els requisits que determinen les bases.


 • Taxa ordinària

  53,92 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el número IBAN de l'Ajuntament següent: ES96 0081 1361 64 0001030213. Si el pagament s'ha efectuat per mitjà de gir postal o telegràfic, s'ha de consignar el número de gir.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La plaça va ser inclosa en l'oferta d'ocupació pública de 2017 (BOP núm. 3, de 4-1-18).
  - Nivell 26 de CD
  - Complement específic: 655,85 € x 14 mesos.


 • Documentació / Informació


  Els interessats han de presentar la sol·licitud de participació en el procés selectiu fent ús del model que hi ha en la web de l'Ajuntament:
  http://www.crevillent.es/uploads/ficheros/portales/documentos/201705/documentos-solicitudpruebas-selectivas-es.pdf
  En el cas que foren seleccionats, han d'acreditar posteriorment que compleixen amb els requisits exigits.

  Juntament amb la sol·licitud, han d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada o confrontada del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de Documents, planta baixa de l'edifici consistorial, accés per c/ Vall de Crevillent. Horari: de 9 a 14 hores.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.crevillent.es/recursos-humanos/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.