Detall

Tècnic mitjà de gestió de personal i patrimoni


 • Descripció

  Tècnic mitjà de gestió de personal i patrimoni


 • Organisme

  La Romana
  Plaza de Gómez Navarro, 1
  Tel:965696001
  Fax:965696328


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea. Igualment serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) No trobar-se incurs en cap causa d'incompatibilitat.
  f) Estar en possessió de la titulació requerida.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament ha d'efectuar-se en el compte corrent que l'Ajuntament de la Romana té obert en el Banc de Sabadell número ES17 0081 1371 3400 0100 9907, i s'hi ha de fer constar el nom de l'aspirant i la plaça a què aspira, encara que siga imposat per una persona distinta.
  L'impagament o la no-justificació de l'abonament de la taxa no serà requisit esmenable i s'exclourà l'aspirant del procés selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la present convocatòria és la selecció d'una plaça d'interí de tècnic miitjà de gestió de personal, patrimoni i contractació en l'Ajuntament de la Romana i la constitució d'una borsa de treball a l'empara de l'article 10.1.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP).
  Règim: interí fins a la cobertura definitiva per mitjà de funcionari de carrera.


 • Documentació / Informació


  El model de sol·licitud de participació en processos selectius està disponible en el Registre d'Entrada de la Corporació i en la pàgina webhttp://www.aytolaromana.es/?lang=ca
  Els sol·licitants han d'adjuntar a la instància la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o documentació equivalent, si és el cas.
  - Còpia compulsada del títol acadèmic requerit.
  - Declaració jurada del fet de no estar incurs en causa d'inhabilitació o haver sigut separat del servei.
  - Justificant de pagament de drets d'examen.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://laromana.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.