Detall

Agent Policia Local


 • Descripció

  Agent Policia Local


 • Organisme

  La Vilavella
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:964677448
  Fax:964677635


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [obertura de termin])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per RD 772/1997, de 30 de maig), o A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de l'esmentada data (Reglament general de conductors vigent, aprovat per RD 828/2009, de 8 de maig).


 • Requisits generals

  b) Estar en possessió del títol requerit o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o equivalència de qualsevol títol haurà d'aportar-la la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) Tindre complits 18 anys sense que s'excedisca l'edat de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les. Tal com regla l'art. 58 lletra g de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa per participació en processos selectius s'ha d'ingressar en el compte municipal de Cajamar núm. ES37 3160 7489 19273200 0019. En aquest resguard s'ha de fer constar la convocatòria i el torn pel qual es concorre. Ha d'efectuar-se abans de presentar la sol·licitud d'inscripció i no s'admetrà el pagament fora del dit termini.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places
  - Torn de mobilitat mitjançant concurs de mèrits: 1 plaça.
  Si la plaça oferida a torn de mobilitat no fóra coberta per aquest procediment de selecció, incrementarà les que s'hagen de proveir per oposició lliure.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament, i estaran a disposició de l'aspirant en la web municipal (https://lavilavella.com/).
  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  b) Els aspirants que concórreguen per torn lliure han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, un certificat mèdic oficial (original o còpia compulsada) amb un període de vigència no superior a 3 mesos, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides en les bases, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lavilavella.com/personal/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar