Detall

Cos superior tècnic d'administració general A1-01. Convocatòria 32/16. Cos superior tècnic d'administració general. (Promoció interna)


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'administració general A1-01. Convocatòria 32/16. Cos superior tècnic d'administració general. (Promoció interna)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : (Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions)

 • Termini

  TANCAT. 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de l'acord de l'OTS en la web.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o equivalent o grau.


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior tècnic d'administració general, A1-01.


 • Requisits generals

  a) Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos als quals es fa referència en el present apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o l'escala des del qual s'accedeix, tal com estableix l'article 119 de la Llei 10/10, de la Generalitat, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran, en cada cas, la procedència següent:

  Modalitat A: promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al cos A2-01 (cos superior de gestió d'administració general, de l'annex I de la Llei 10/10, de la Generalitat, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana).

  Modalitat B: promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de la llei excepte l'A1-01).

  Modalitat C: promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte el cos A2-01 corresponent a l'accés per promoció interna vertical.

  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que estableix l'annex I de la llei, podrà igualment accedir al cos A1-01 mitjançant promoció interna mixta si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A1.

  b) Titulació: estar en possessió del títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, d'un títol universitari oficial de grau universitari, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  Podran optar al torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional els aspirants que complisquen els requisits anteriors, que tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho indiquen expressament en la sol·licitud de participació.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha d'efectuar:
  - Si es presenta sol·licitud electrònica, el pagament s'ha d'efectuar electrònicament.
  - Si es presenta sol·licitud semipresencial, el pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés, o telemàticament amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard sense certificat de signatura digital.
  - Si es presenta la sol·licitud presencialment, el pagament s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'imprés
  5.3. L'abonament de la taxa s'ha de justificar:
  - En el cas de pagament amb targeta, amb el justificant de pagament que s'ha de descarregar en presentar la sol·licitud semipresencial i que s'ha de presentar juntament amb aquesta.
  En cas d'abonament en entitat bancària col·laboradora, en l'imprés de sol·licitud semipresencial i presencial -model 046 o sol·licitud de l'annex IV- ha de constar que s'ha realitzat el corresponent ingrés mitjançant la validació per l'entitat en la qual es faça l'ingrés, per mitjà de certificació mecànica, o, en defecte d'això, el segell i la signatura, llevat que concórrega una de les causes d'exempció establides en la base 5.2 i es faça constar en l'imprés de sol·licitud.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Les persones contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Família nombrosa especial" en l'apartat "Altres dades", "Exempcions", de la sol·licitud.
  b) Les persones contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona i que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, cal assenyalar amb una ics (X) "Altres" en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", de la sol·licitud del model de l'annex IV.
  c) Els contribuents amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) "Diversitat funcional" en l'apartat "Altres dades de la convocatòria", "Exempcions", de la sol·licitud.
  d) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a això, cal assenyalar amb una ics (X) "Altres" en l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", de la sol·licitud electrònica i semipresencial del model de l'annex IV.

  BONIFICACIONS:
  a) Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general tindran una bonificació del 50 % de la quota íntegra. Per a obtindre-la, han d'assenyalar amb una ics (X) "Família nombrosa especial" en l'apartat "Altres dades", "Exempcions", de la sol·licitud.
  b) En el cas que la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, es gaudirà d'una bonificació del 10 % de la quota íntegra, acumulable a la fixada en la lletra anterior.


 • Places

  Nombre de places

  15

  Descripció de les places

  Torn de promoció interna: 14 llocs
  Torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional: 1 lloc.


 • Documentació / Informació


  - Sol·licitud electrònica: Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.
  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció: "cos superior tècnic d'administració general, A1-01, convocatòria 32/16.", "Tramitar amb certificat") i fent el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5.
  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que se n'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: S'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció "cos superior tècnic d'administració general, A1-01, convocatòria 32/16", "Tramitar sense certificat".
  Una vegada s'haja omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, s'ha de validar, descarregar i signar i, quan s'haja abonat la taxa, s'ha de presentar.

  - Sol·licitud presencial: Excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, podrà presentar-se la sol·licitud en el model recollit en l'annex IV (per a la qual cosa s'ha de recollir l'imprés en les oficines PROP) i després d'haver-lo omplit i haver abonat la taxa, s'ha de presentar.


 • Lloc de presentació


  - Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.
  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", Descripció: "cos superior tècnic d'administració general, A1-01, convocatòria 32/16.", "Tramitar amb certificat") i fent el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5.
  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que se n'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: En les oficines públiques que s'indiquen en l'annex V o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas que s'haja optat en la sol·licitud per la modalitat de pagament telemàtic, una vegada efectuat aquest amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard, es validarà, descarregarà, signarà i es presentarà en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex V o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud presencial: En les oficines públiques que s'indiquen en l'annex V o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68118


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68118 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar