Detall

Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 33/16.


 • Descripció

  Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, Convocatòria 33/16.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  C/ CASTÁN TOBEÑAS,77. CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE-TORRE 4
  46018 Valencia (Valencia)


 • Etapa Actual

  Oposició : [Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova]

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació específica

  No es requereix titulació.


 • Requisits especifics

  1. Diversitat funcional:
  Només podran participar en aquest procés selectiu aquelles persones aspirants que tinguen una diversitat funcional d'origen intel·lectual (límit/lleu o moderada) d'un grau igual o superior al 33 %.
  La diversitat funcional intel·lectual límit/lleu o moderada s'ha d'acreditar una vegada finalitze el procediment selectiu en la forma que determina la base 10.
  2. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera de l'escala APF-01-0l, subalterns.


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors.
  Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, o el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.
  - Habilitació: no haver sigut separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o aquelles pròpies del cos, de l'agrupació professional o de l'escala objecte de la convocatòria.
  En el cas de personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament, de manera procedent, per a exercir funcions similars a les de la categoria professional a la qual es pretén accedir.


 • Places

  Nombre de places

  23

 • Documentació / Informació


  - Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.
  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es, en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació Pública", descripció: "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar amb certificat) i caldrà assenyalar amb una ics (X) l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", exempcions "Diversitat Funcional" de la sol·licitud.
  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia.
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  - Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari (omplir i validar), s'ha de descarregar, signar, imprimir i presentar.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (caldrà recollir l'imprés en les oficines PROP) una vegada omplit, en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Lloc de presentació


  - Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE. La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica, per a la qual cosa cal omplir el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció: "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar amb certificat) i s'haurà d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat "Altres dades segons la convocatòria", i exempcions "Diversitat Funcional" de la sol·licitud.
  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.
  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia.
  - El registre electrònic de la sol·licitud
  - Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es», en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", descripció "APF-01-0l, subalterns, convocatòria 33/16", tramitar sense certificat.
  Una vegada omplit el formulari (omplir i validar), s'ha de descarregar, signar, imprimir i presentar en les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (caldrà recollir l'imprés en les oficines PROP) una vegada omplit, en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68129


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68129 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar