Detall

Tècnic de documentació sanitària (CO/27/17)


 • Descripció

  Tècnic de documentació sanitària (CO/27/17)


 • Organisme

  Consorci Hospital General Universitari de València.
  Tel:963131800


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Nacionalitat corresponent a un estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya.
  - Ser cònjuge, descendent major de 21 anys o major de la dita edat dependent d'una persona nacional de qualsevol estat de la Unió Europea.
  - Nacionalitat espanyola amb residència fora d'Espanya.
  - Nacionalitat de qualsevol estat part dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors/ores.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa prevista podrà efectuar-se per mitjà d'ingrés o transferència bancària que caldrà ingressar en el compte corrent número: ES45 2038 6123 1760 0007 2687 de l'entitat Bankia.

  L'acreditació del pagament de la taxa s'ha de fer, en el cas que no se n'estiga exempt/a, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, o per mitjà d'una certificació expedida per aquesta en què figure l'import i la data de l'ingrés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %, les persones integrants de famílies nombroses de categoria especial, així com les de família monoparental de categoria especial estan exemptes del pagament dels drets d'examen.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals s'acredite pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS
  - Les persones integrants de famílies nombroses de categoria general, així com les de família monoparental de categoria general, tindran una bonificació del 50 % de la taxa.

  * Las persones exemptes del pagament de la taxa per raons de diversitat funcional, família nombrosa o monoparental de categoria especial, o víctimes d'acte de violència, així com les persones beneficiàries de l'esmentada bonificació sobre el dit pagament, han de presentar un document acreditatiu de la dita causa vàlidament emés per l'Administració o l'organisme competent a aquest efecte.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Oferta d'ocupació pública 2017
  - Torn promoció interna.
  - 2 places de tècnic/a de documentació sanitària.


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades disposen d'un model oficial de sol·licitud en suport informàtic que s'ha d'omplir a través de la pàgina web corporativa del CHGUV http://chguv.san.gva.es/empleopublico), d'acord amb les instruccions informatives corresponents, que es trobaran disponibles en la dita pàgina.

  El CHGUV habilitarà els mitjans tècnics necessaris en la Direcció de Recursos Humans, perquè puguen omplir-se les sol·licituds.

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:
  - Justificant de l'abonament de la taxa o certificat de l'exempció o bonificació sobre el pagament de la taxa per drets d'examen.
  - Document acreditatiu del grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan administratiu competent a aquest efecte, per part de les persones que opten per concórrer en les proves selectives a les places reservades a persones amb diversitat funcional.
  - Llibre de família o carnet de família nombrosa de categoria general o especial, o família monoparental de categoria especial o general, o bé certificat de grau de diversitat funcional, d'acord amb allò que s'ha especificat en l'apartat anterior, a l'efecte de documentar l'exempció o bonificació sobre el pagament de la taxa per drets d'examen.
  - Dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan competent de qualificació del grau de diversitat funcional, en el qual consten de forma fefaent les diversitats funcionals que hagen donat origen al grau reconegut, per part de les persones amb diversitat funcional que sol·liciten qualsevol adaptació de temps addicional, de mitjans o de condicions d'accés, perquè es puga valorar l'adequació de l'adaptació sol·licitada i acordar-ne l'adopció.
  - Acreditació d'estar en possessió del Diploma de español como lengua extranjera (DELE) regulat en el Reial decret 1.137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen els «diplomes d'espanyol com a llengua estrangera», com a mínim, de nivell B1 de competència lingüística o d'una titulació acadèmica espanyola homologable, tal com exigeix la base general 7, a l'efecte de l'exempció de l'obligació de realitzar un prova prèvia de coneixements de castellà, per les persones aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola i de l'origen de les quals no es puga deduir el coneixement de la dita llengua.


 • Lloc de presentació

  Preferentment, al Registre General del CHGUV o, si no es fa ací, a través de qualssevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que s'opte per la presentació de la sol·licitud a través de les oficines de Correus, ha d'observar-se la forma prevista en l'article 31 del Reial decret 1.829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació de serveis postals.

  Les sol·licituds s'han de presentar en sobre obert, per a la qual cosa ha de constar en la capçalera dels documents, amb claredat, el nom de l'oficina així com el lloc, la data, l'hora i el minut de la seua admissió; ja que, si no es fa així, la data d'entrada serà la que conste en el Registre General del CHGUV. Els sobres han de dirigir-se a l'adreça postal següent: Consorci Hospital General Universitari de València, av. Tres Creus, núm. 2, CP 46014 de València.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/oep-2017


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar