Detall

Agents de la policia local.


 • Descripció

  Agents de la policia local.


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxillerat superior, tècnic o un títol equivalent. L'equivalència l'ha de reconéixer l'administració competent, i els aspirants l'han d'acreditar documentalment, com cal fer-ho en aquest sentit.
  c) No patir cap malaltia ni cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV núm. 5148, de 2 de desembre de 2005).
  d) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones.
  e) Tindre complits els díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) No haver sigut separat/da, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se suspés/esa ni inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  h) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A o A2.
  i) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

  Els requisits per a ser admesos a les proves s'han de tindre en el moment d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  102,00 €


  Descripció de la taxa

  L'aspirant ha d'ingressar la taxa en el compte ES37 3157 7486 9427 2000 2824, i hi ha d'indicar el procés selectiu al qual correspon l'ingrés. En cas que s'ingressen els drets d'examen per mitjà d'un gir postal o telegràfic, els aspirants hi han de fer constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte corrent d'ingrés (ES37 3157 7486 9427 2000 2824, de la Caixa Rural La Jonquera de Xilxes, S. Coop. de Crédito V).

  Els drets d'examen s'han de satisfer dins del termini reglamentari, és a dir, el termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria del procés selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places
  - Torn de mobilitat: 1 plaça


 • Documentació / Informació

  Presentació de la instància d'acord amb el model oficial de sol·licitud, que estarà a la disposició del l'aspirant en l'Oficina de Registre de l'Ajuntament (situada a la plaça d'Espanya, núm. 5), en la pàgina web municipal (www.xilxes.es) i/o en la seu electrònica.
  Les instàncies s'han d'adreçar al Sr. Alcalde President de la corporació.

  La instància s'ha d'acompanyar de:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació requerida.
  c) Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la capacitat que té l'aspirant per a concórrer a les proves físiques exigides en aquestes bases, així com que no es troba impedit o incapacitat per a l'accés a la funció pública, tot això d'acord amb l'Ordre de 23 de novembre de 2005. Aquest certificat ha de ser l'original o la còpia compulsada i el període de vigència que té, a aquests efectes, és de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data de la seua expedició.
  d) Fotocòpia compulsada del permís de conducció requerit.
  e) Declaració jurada, en la qual es formalitze el compromís de portar armes de foc i, si cal, utilitzar-les.
  f) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de l'Ajuntament o a través d'algun dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://xilxes.sedelectronica.es/board//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar