Detall

Convocatòria 36/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: A2-03 cos superior gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior gestió d'administració cultural, A2-16-01 superior gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració; A2-16-03 superior gestió d'acció social. Escala treball social. (Promoció interna)


 • Descripció

  Convocatòria 36/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: A2-03 cos superior gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior gestió d'administració cultural, A2-16-01 superior gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració; A2-16-03 superior gestió d'acció social. Escala treball social. (Promoció interna)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : [Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions]

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  - A2-03, cos superior de gestió de promoció lingüística: Mestre i diploma de Mestre de Valencià, o bé tres anys de la llicenciatura de filologia (disposició transitòria novena de l'LOGFPV) i diploma de Mestre de Valencià, o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, i diploma de Mestre de Valencià, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  - A2-14, cos superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola: Enginyeria Tècnica Agrícola o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  - A2-15, cos superior de gestió d'administració cultural: Títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o bé 3 anys de les llicenciatures següents: Belles Arts, Geografia, Història, Humanitats, Sociologia, o Antropologia Social i Cultural.
  (Disposició transitòria novena de l'LOGFPV) o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  - A2-16-01, cos superior de gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració: Diplomatura universitària en Infermeria, Educació Social, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Fisioteràpia o Treball Social o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  - A2-16-03, cos superior de gestió d'acció social. Escala treball social: Diplomatura universitària en Treball Social, o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.


 • Requisits generals

  1. Les persones aspirants han de complir, a més dels establits en l'article 53 de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, els requisits següents:

  1.1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, o el cònjuge dels nacionals d'algun estat als quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

  Així mateix, i amb les mateixes condicions que les cònjuges o els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.

  1.2. Ser personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i trobar-se en alguna de les situacions següents:
  1.2.1. Ser titular d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos, i si escau a l'escala, al qual es vol accedir dels indicats en la base 1, tant si s'ocupa el lloc com si es manté la reserva d'aquest.
  1.2.2. Ocupar en adscripció provisional un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos i, si escau, l'escala, al qual s'aspira accedir dels indicats en la base 1, i pertànyer al mateix grup de titulació i a una categoria professional amb funcions equivalents a les d'aquest cos o escala.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  A2-03: Cos superior de gestió de promoció lingüística, 1 lloc.
  A2-14: Cos superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, 2 llocs.
  A2-15: Cos superior de gestió d'administració cultural, 1 lloc.
  A2-16-01: Cos superior de gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració, 1 lloc.
  A2-16-03: Cos superior de gestió d'acció social. Escala de treball social, 1 lloc


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  I. Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.

  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", cal indicar en la descripció el número de la convocatòria, "Convocatòria 39/16", "Tramitar amb certificat") i cal efectuar el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5.

  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que s'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.

  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:
  - L'ompliment i la inscripció en línia
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud

  II. Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", i cal indicar en la descripció el nombre de la convocatòria, "Convocatòria 39/16", "Tramitar sense certificat").

  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, s'ha de validar, descarregar i signar i, una vegada abonada la taxa que es fixa en la base 5, s'ha de presentar en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'haja optat en la sol·licitud per la modalitat de pagament telemàtic, una vegada efectuat aquest amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard, es validarà, descarregarà, signarà i es presentarà en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  III. Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (per a la qual cosa cal recollir l'imprés en les oficines PROP), una vegada s'haja omplit i s'haja abonat la taxa que es fixa en la base 5, en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud semipresencial i presencial en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68172


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68172 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar