Detalle Empleo Publico

Convocatòria 36/16: proves selectives d'accés als següents cossos: A2-03 cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior de gestió d'administració cultural, A2-16-01 superior de gestió d'acció social. Escala acció social i Administració, A2-16-03 superior de gestió d'acció social. Escala treball social (promoció interna).

Codi SIA: 68172
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: - A2-03, cos superior de gestió de promoció lingüística: Mestre i diploma de Mestre de Valencià, o bé tres anys de la llicenciatura de filologia (disposició transitòria novena de l'LOGFPV) i diploma de Mestre de Valencià, o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, i diploma de Mestre de Valencià, o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. - A2-14, cos superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola: Enginyeria Tècnica Agrícola o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. - A2-15, cos superior de gestió d'administració cultural: Títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o bé 3 anys de les llicenciatures següents: Belles Arts, Geografia, Història, Humanitats, Sociologia, o Antropologia Social i Cultural. (Disposició transitòria novena de l'LOGFPV) o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. - A2-16-01, cos superior de gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració: Diplomatura universitària en Infermeria, Educació Social, Teràpia Ocupacional, Logopèdia, Fisioteràpia o Treball Social o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. - A2-16-03, cos superior de gestió d'acció social. Escala treball social: Diplomatura universitària en Treball Social, o bé un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
Grup: A2
Nº Places totals: 6

Places

Descripció de places:

A2-03: Cos superior de gestió de promoció lingüística, 1 lloc. A2-14: Cos superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, 2 llocs. A2-15: Cos superior de gestió d'administració cultural, 1 lloc. A2-16-01: Cos superior de gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració, 1 lloc. A2-16-03: Cos superior de gestió d'acció social. Escala de treball social, 1 lloc

Requisits

1. Les persones aspirants han de complir, a més dels establits en l'article 53 de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, els requisits següents: 1.1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, o el cònjuge dels nacionals d'algun estat als quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que les cònjuges o els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu. 1.2. Ser personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i trobar-se en alguna de les situacions següents: 1.2.1. Ser titular d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos, i si escau a l'escala, al qual es vol accedir dels indicats en la base 1, tant si s'ocupa el lloc com si es manté la reserva d'aquest. 1.2.2. Ocupar en adscripció provisional un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos i, si escau, l'escala, al qual s'aspira accedir dels indicats en la base 1, i pertànyer al mateix grup de titulació i a una categoria professional amb funcions equivalents a les d'aquest cos o escala.

Etapa actual:

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Publicació

Presentació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

Data de publicació: 16-07-2020

Nota informativa

Data de publicació: 29-05-2020

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 12-11-2019

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 16-09-2019

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 14-06-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 09-04-2019

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 04-04-2019

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 07-03-2019

Correcció d'errors (modificació composició del tribunal)

Data de publicació: 18-02-2019

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 18-02-2019

Data realització de la prova

Data de publicació: 08-02-2019

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 22-10-2018

Llista provisional i termini d'al·legacions

Data de publicació: 16-10-2018

Correcció d'errors bases (termini presentació sol·licituds). Nova obertura de termini.

Data de publicació: 17-07-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 25-05-2018

Tornar al llistat d'etapes

Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano