Detall

Convocatòria 37/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en educació especial, C1-04, cos d'especialistes en educació infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària (Promoció interna)


 • Descripció

  Convocatòria 37/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en educació especial, C1-04, cos d'especialistes en educació infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària (Promoció interna)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : [Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions]

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Titulació específica

  - C1-01: Cos administratiu: Títol de Batxillerat o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  - C1-03: Cos d'especialistes en Educació Especial: Títol de Batxillerat o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  - C1-04: Cos d'especialistes en Educació Infantil: Títol de Batxillerat o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  - C1-12: Cos d'especialistes en Atenció Sociosanitària. Tècnic en Atenció Sociosanitària o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.


 • Requisits generals

  1.1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, o el cònjuge dels nacionals d'algun estat als quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu.
  1.2. Ser personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i trobar-se en alguna de les situacions següents:
  1.2.1. Ser titular d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos al qual es vol accedir dels indicats en la base 1, tant si s'ocupa el lloc com si es manté la reserva d'aquest.
  1.2.2. Ocupar en adscripció provisional un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos al qual s'aspira accedir dels relacionats en la base 1, i pertànyer al mateix grup de titulació i a una categoria professional amb funcions equivalents a les d'aquest cos.


 • Places

  Nombre de places

  18

  Descripció de les places

  C1-01: Cos administratiu: 7 llocs.
  C1-03: Cos d'especialistes en Educació Especial: 5 llocs.
  C1-04: Cos d'especialistes en Educació Infantil: 5 llocs.
  C1-12: Cos d'especialistes en Atenció Sociosanitària: 1 lloc.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  I. Sol·licitud electrònica: per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE.

  La sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat,http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", cal indicar en la descripció el número de la convocatòria, "Convocatòria 39/16", "Tramitar amb certificat") i cal efectuar el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5.

  No seran vàlides les sol·licituds que, encara que se n'haja pagat la taxa, no s'hagen registrat electrònicament.

  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels següents passos:

  ? L'ompliment i la inscripció en línia.

  ? El pagament electrònic de taxes.

  ? El registre electrònic de la sol·licitud.

  II. Sol·licitud semipresencial: s'ha d'omplir el formulari model 046 habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es, (en l'apartat "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", i cal indicar en la descripció el nombre de la convocatòria, "Convocatòria 39/16", "Tramitar sense certificat").

  Una vegada omplit el formulari, si s'ha optat per la modalitat de pagament en entitat bancària, s'ha de validar, descarregar i signar i, una vegada abonada la taxa que es fixa en la base 5, s'ha de presentar en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'haja optat en la sol·licitud per la modalitat de pagament telemàtic, una vegada efectuat aquest amb targeta de dèbit, crèdit, Visa o Mastercard, es validarà, descarregarà, signarà i es presentarà en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  III. Sol·licitud presencial: excepcionalment, només quan no siga possible omplir en línia el formulari 046 o presentar la sol·licitud de manera electrònica, es podrà presentar la sol·licitud en el model recollit en l'annex III (per a la qual cosa cal recollir l'imprés en les oficines PROP), una vegada s'haja omplit i s'haja abonat la taxa que es fixa en la base 5, en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud semipresencial i presencial en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES_SF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68174


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68174


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar