Detalle Empleo Publico

Convocatòria 37/16: proves selectives d'accés als següents cossos: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d'especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d'especialistes en Atenció Sociosanitària (promoció interna).

Codi SIA: 68174
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Batxiller, FP II, proves d´accés universitat per a majors 25 anys o equivalent
Titulació específica: - C1-01: Cos administratiu: Títol de Batxillerat o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. - C1-03: Cos d'especialistes en Educació Especial: Títol de Batxillerat o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. - C1-04: Cos d'especialistes en Educació Infantil: Títol de Batxillerat o títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. - C1-12: Cos d'especialistes en Atenció Sociosanitària. Tècnic en Atenció Sociosanitària o equivalent o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
Grup: C
Nº Places totals: 18

Places

Descripció de places:

C1-01: Cos administratiu: 7 llocs. C1-03: Cos d'especialistes en Educació Especial: 5 llocs. C1-04: Cos d'especialistes en Educació Infantil: 5 llocs. C1-12: Cos d'especialistes en Atenció Sociosanitària: 1 lloc.

Requisits

1.1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, la d'un estat membre de la Unió Europea o la d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, o el cònjuge dels nacionals d'algun estat als quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu. 1.2. Ser personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i trobar-se en alguna de les situacions següents: 1.2.1. Ser titular d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos al qual es vol accedir dels indicats en la base 1, tant si s'ocupa el lloc com si es manté la reserva d'aquest. 1.2.2. Ocupar en adscripció provisional un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit al cos al qual s'aspira accedir dels relacionats en la base 1, i pertànyer al mateix grup de titulació i a una categoria professional amb funcions equivalents a les d'aquest cos.

Etapa actual:

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Publicació

Documentació

L'acte de presa de possessió, al qual queda convocat tot el personal que s'indica en l'annex d'aquesta resolució, tindrà lloc el 15 de juliol de 2020 a les 10.00 hores, en la seu de la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública, complex administratiu 9 d'octubre, c/ Democràcia, planta 5 de la Torre 4, 46018, València. Els efectes econòmics i administratius de la presa de possessió seran del dia de la presa de possessió.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 08-07-2020

Consulta provisional de destinacions

Data de publicació: 08-07-2020

Informació d'interés

Data de publicació: 29-05-2020

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 12-11-2019

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 16-09-2019

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 14-06-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 09-04-2019

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 04-04-2019

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 07-03-2019

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 18-02-2019

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 18-02-2019

Data realització de la prova

Data de publicació: 08-02-2019

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 22-10-2018

Llista provisional i termini d'al·legacions

Data de publicació: 16-10-2018

Correcció d'errors bases (termini presentació sol·licituds). Nova obertura de termini.

Data de publicació: 17-07-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 25-05-2018

Tornar al llistat d'etapes

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano