Detalle Empleo Publico

Convocatòria 39/16: proves selectives d'accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals. Escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals. Escala vigilants (promoció interna)

Codi SIA: 68176
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Modificació a la resolució
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Promoció interna
Prova: Concurs-oposició (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)
Titulació específica: Sense requisit de titulació.
Grup: Altres categories professionals
Nº Places totals: 121

Places

Descripció de places:

- APF-01-01: Serveis auxiliars generals. Escala subalterns, 113 llocs - APF-01-03: Serveis auxiliars generals. Escala vigilants, 8 llocs.

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que les cònjuges o els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a càrrec seu. 2. Ser personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat i trobar-se en alguna de les situacions següents: - Ser titular d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit a l'agrupació professional funcionarial i, si escau, a l'escala a la qual aspira accedir de les relacionades en la base 1, tant si s'ocupa el lloc com si es manté la reserva - Ocupar en adscripció provisional un lloc de treball de naturalesa funcionarial adscrit a l'agrupació professional funcionarial i, si escau, a l'escala a la qual s'aspira accedir de les relacionades en la base 1, i pertànyer a una categoria professional amb funcions equivalents a les d'aquesta APF o escala.

Etapa actual:

Modificació a la resolució

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Modificació a la resolució

Data de publicació: 05-03-2020

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 24-01-2020

Nomenament

Data de publicació: 24-01-2020

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 16-12-2019

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data de publicació: 06-11-2019

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 27-09-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 04-07-2019

Plantilla de respostes del 1r exercici

Data de publicació: 25-06-2019

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 30-05-2019

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 18-02-2019

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 18-02-2019

Data realització de la prova

Data de publicació: 08-02-2019

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 22-10-2018

Llista provisional i termini d'al·legacions

Data de publicació: 16-10-2018

Correcció d'errors bases (termini presentació sol·licituds). Nova obertura de termini.

Data de publicació: 17-07-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 25-05-2018

Tornar al llistat d'etapes

Modificació a la resolució

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano