Detall

Lletrat


 • Descripció

  Lletrat


 • Organisme

  Paterna
  Plaza Ingeniero Castell, 1
  Tel:961379600
  Fax:961379677


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o, d'acord amb el que estableix la Llei 17/1.993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la Funció Pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
  2. Titulacions vàlides per a optar al lloc: és necessari estar en possessió del títol específic requerit o haver complit les condicions per a obtindre'l abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant a través d'un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent.
  3. Tindre complits 16 anys d'edat i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Tindre la capacitat física i psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions del lloc de treball i no patir cap malaltia o tindre un defecte que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  5. No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de les funcions públiques.

  Tots els requisits enumerats s'han de tindre el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.


 • Taxa ordinària

  85,00 €


  Descripció de la taxa

  Les persones aspirant han de satisfer els drets d'examen per mitjà de l'autoliquidació corresponent que se'ls facilitarà en l'Ajuntament de Paterna, Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà, i els han d'abonar en qualsevol de les entitats col·laboradores que figuren en el dors de l'autoliquidació, i han d'adjuntar, una vegada pagada, la còpia prevista per a l'Administració juntament amb la instància de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  Estaran exemptes del pagament dels drets d'examen les persones que complisquen els requisits, i han d'aportar els certificats corresponents juntament amb la instància:
  a) Les persones amb discapacitat igual al 33 % o superior, les quals han d'acreditar la condició i el grau de discapacitat legalment reconeguts que tenen.

  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació d'aquesta convocatòria. Per al gaudi de l'exempció, és un requisit indispensable que s'aporte el certificat expedit per l'administració competent, en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no ha rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'ha negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  3. Certificat o declaració jurada en què conste que no rep rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaza inclosa en l'oferta d'ocupació pública de 2017, (publicada en el BOP núm. 66, de data 4/04/2017 i DOGV núm. 8018, de data 10/04/2017).


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'alcalde president d'aquest ajuntament. S'ha d'utilitzar, preferentment, la instància model que es facilitarà en el mateix ajuntament, en el Servei Integral d'Atenció al Ciutadà (SIAC) o en la seu electrònica de l'Ajuntament.

  S'ha d'adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l'ingrés de la taxa corresponent als drets d'examen (o la justificació de la circumstància que en motive el no-abonament).

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, poden sol·licitar les adaptacions possibles de temps i mitjans per dur a terme les proves selectives. Per a fer-ho, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la condició de discapacitat que té, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i les funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  En qualsevol cas, es consideren afectats per una minusvalidesa en un grau igual al 33 %, o superior, els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar