Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Meliana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:961490065
  Fax:961490260


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats establits en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Compatibilitat funcional: tindre la capacitat funcional, física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions i les tasques del lloc.
  c) Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  d) Inhabilitació: no haver sigut separat/da per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.
  e) Titulació exigida: Batxiller o tècnic.
  Així mateix, s'ha d'ajustar al que disposa l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE del 17 de juny de 2009), per la qual s'estableixen equivalències amb els títols de graduat en ESO i de batxiller, regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per mitjà de l'Ordre EDU/520/2011, de 7 de març.
  Les equivalències dels títols al·legats les ha de justificar l'interessat per mitjà de la certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.


 • Taxa ordinària

  120,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en l'entitat "la Caixa", número d'IBAN ES81 2100 3932 5802 0000 2730, en concepte de drets d'examen, en el qual figure el nom de la plaça i el nom de l'aspirant. No s'admeten el gir postal i el gir telegràfic per al pagament dels drets d'examen esmentats.
  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a qui no siga admés al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar en la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies en què se sol·licite participar en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'alcalde president de l'Ajuntament de Meliana.
  En la instància, els aspirants han de declarar:
  - que tenen tots els requisits d'admissió establits,
  - que es té la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques de la plaça a la qual s'opta,
  - que no ha sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari de qualsevol administració o ocupació pública o privada,
  - que no es troba inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques,
  - que no es troba incurs en causa d'incapacitat,
  - que són certes les dades consignades en aquesta.

  La declaració de compliment dels requisits ha de fer referència al compliment dels requisits en la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies. Tot això sense perjudici que el compliment dels requisits l'hagen d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionats.

  La instància s'ha de presentar juntament amb la documentació següent:
  a) Resguard original de l'ingrés bancari.
  b) Fotocòpia del DNI.

  La presentació de la instància implica, als efectes previstos en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el consentiment dels aspirants per a:
  - La inclusió d'aquests en el fitxer de personal d'aquest ajuntament, la finalitat del qual és la derivada de la gestió de l'Àrea de Recursos Humans, però es disposa dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legalitat vigent, i l'Ajuntament de Meliana és el responsable del fitxer.
  - Que les seues dades personals identificatives i els resultats que obtinga de les proves de selecció es publiquen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, situat a la plaça Major, núm. 1, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.meliana.es/va/transparencia/ocupacio-publica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar