Detall

Agents de la Policia Local


 • Descripció

  Agents de la Policia Local


 • Organisme

  Alcalà de Xivert
  Purísima, 23
  Tel:964410301
  Fax:964410139


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública per mitjà d'un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre, almenys, díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Batxillerat, de Formació Professional de grau mitjà, de tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol l'ha d'aportar l'aspirant, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent.
  f) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits en l'annex II de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableixen els criteris mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i el reconeixement mèdic, a més de tindre una alçada mínima d'1,65 metres, els homes, i 1,60 metres, les dones. S'ha d'acreditar, juntament amb la instància, un certificat mèdic oficial.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potencia/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  Per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat pel RD 77271997, de 30 de maig) o A2, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potencia/pes màxima de 0,2 kW/kg, i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la potència que té, per als obtinguts a partir de la data esmentada (Reglament general de conductors vigent, aprovat pel RD 828/2009, de 8 de maig).

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la convalidació o l'homologació corresponent.

  Tots els requisits s'han de complir en l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu; en aquest sentit, es poden fer les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió d'aquest funcionari, i s'han d'aportar tots els requisits que determinen les bases.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Els aspirants han d'efectuar el pagament a través del mitjans següents:
  - Amb l'autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, a les oficines municipals situades al carrer Puríssima.
  - Per mitjà d'un ingrés en l'oficina de BANKIA d'Alcalà de Xivert, IBAN ES76 2038 6331 5860 0000 6079, situada a la plaça Frontó, 8, d'aquesta localitat.
  - Per mitjà d'una transferència bancària. A l'efecte d'identificar l'ingrés, en la transferència bancària ha de constar obligatòriament el nom i els cognoms de l'aspirant, així com el DNI d'aquest i la identificació de les proves selectives a les quals opta.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies en què se sol·licite participar en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'alcalde president de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, i s'han de formalitzar en el model d'instància que s'inclou com a annex II d'aquestes bases.

  Les instàncies s'han d'acompanyar, en tot cas, amb:
  a) Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la capacitat que té l'aspirant per a concórrer a les proves físiques exigides en aquestes bases, així com que no pateix cap malaltia o defecte físic que li impedisca o l'incapacite per a l'accés a la funció pública, i s'ha de fer constar en aquest certificat la talla de l'aspirant. S'admetran certificats mèdics oficials amb una antiguitat màxima de 6 mesos, comptats des de l'acabament del termini de presentació d'instàncies. El tribunal, per causes objectives, pot requerir un certificat de reconeixement mèdic actualitzat.
  La falta de presentació d'aquest certificat exclourà els aspirants a participar en el procés de selecció que es convoca.

  b ) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.

  c) En cas que hagen superat les proves físiques de conformitat amb el que es disposa en la base novena, s'ha de presentar un certificat acreditatiu d'haver-les superat. En un moment posterior, no s'admetran certificats de superació de les proves físiques i, en conseqüència, no estaran exempts i, per tant, les hi hauran de fer.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General d' l'Ajuntament o a través d'algun dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  En cas de presentació en un lloc diferent del mateix Ajuntament, s'ha de remetre, escanejada, la sol·licitud segellada i adjuntar-hi els documents requerits, al correu electrònic rosa.catala@alcaladexivert.es, perquè l'Ajuntament en tinga coneixement i puga incloure l'aspirant en la relació provisional d'aspirants, que es publicarà després d'acabar el termini de presentació d'instàncies. De la mateixa manera, qualsevol escrit posterior que es presente dins del termini en un lloc diferent de l'Ajuntament s'ha de remetre dins d'aquest mateix termini, escanejat, al correu electrònic anterior, tenint en compte que es necessita un procediment àgil de selecció.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alcaladexivert.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar