Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Vinaròs
  Plaça Parroquial, 12
  Tel:964407700
  Fax:964407701


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de 2n grau o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en la qual finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha de fer efectiu en règim d'autoliquidació, per mitjà de l'imprés establit a aquest efecte per l'Ajuntament de Vinaròs i que estarà a la disposició dels aspirants en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OIAC), pl. Jovellar, s/n.


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  Places incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2016 i 2017.

  - Torn lliure: 4 places
  - Torn de mobilitat: 1 plaça


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament de Vinaròs. Es podrà fer ús del model d'instància que figura en aquestes bases com a annex I.

  Per a ser admeses, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable en què manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds i, a més, hi han d'indicar si concorren per torn lliure o per torn de mobilitat.

  Les instàncies, a més, han d'anar acompanyades del document acreditatiu del pagament de la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Així mateix, es pot presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs (www.vinaros.es)


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vinaros.es/va/contenido/ocupacio-i-economia-local/oferta-publica-ocupacio/agent-de-la-policia-local


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar