Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Beneixama
  Cardenal Paya, 41
  Tel:965822101
  Fax:965822401


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb l'Ordre de 23 de novembre de 2005 (DOGV de 2 de desembre de 2005), i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,60 metres les dones.
  d) Tindre com a mínim díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la la taxa s'ha d'efectuar en el compte corrent amb número IBAN: ES83-0081-1060-0200-0100-7504 de Banc Sabadell/CAM, amb la indicació "Oposició agent Policia Beneixama 2018" i el nom i els cognoms de la persona sol·licitant.


 • Exempció / Reducció taxes

  REDUCCIONS
  - En el cas que l'aspirant siga una persona que figura com a demandant d'ocupació en els centres del Servei Valencià d'Ocupació de la Generalitat o un organisme equivalent, amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives, s'aplicarà una reducció del 60 % sobre la taxa, de manera que el justificant d'ingrés que s'ha de presentar serà de 24 euros.
  Per a la seua aplicació, el subjecte passiu ha d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, la seua condició de demandant d'ocupació per mitjà de la presentació del document en què s'acredite la seua inscripció en els centres del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) de la Generalitat o un organisme equivalent, i en el qual s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur el substituïsca).

  - En el cas que l'aspirant forme part d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la taxa prevista.
  La condició de membre d'una família nombrosa s'acreditarà mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció. De manera que el justificant d'ingrés que s'ha de presentar serà de 48,00 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament.

  Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud:
  - Còpia electrònica autèntica del DNI/NIF.
  - Còpia electrònica autèntica de la titulació exigida.
  - Resguard justificant d'haver abonat les taxes.
  - Còpia electrònica autèntica dels permisos de conducció.

  Adjunt a la sol·licitud, cal presentar el justificant d'ingrés d'haver abonat la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació


  - Presencialment: al Registre General d'aquest Ajuntament (en horari de 8.00 a 13.30 hores).
  - Telemàticament: mitjançant el Registre Electrònic http://beneixama.sedelectronica.es/info.0) d'aquesta Administració.

  També podrà presentar-se en qualsevol dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.beneixama.es/va/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar