Detall

Agent de policia local.


 • Descripció

  Agent de policia local.


 • Organisme

  Vallada
  Plaça Major, 10
  Tel:962257009
  Fax:962257624


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir cap malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'Ordre de 23 de novembre de 2005,de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques (DOGV número 5148, de 2 de desembre de 2005), i tindre una alçada mínima d'1'65 metres per a homes i 1'60 metres per a dones. S'ha d'acreditar presentant amb la instància un certificat mèdic oficial.
  Els certificats no han de tindre una antiguitat superior a tres mesos comptats des de la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  d) Haver complit díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f). Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.

  Tots els requisits establits anteriorment han de reunir-los les persones aspirants el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies de la convocatòria corresponent.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en les proves selectives ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida al Senyor Alcalde President.

  La instància ha d'anar acompanyada de la fotocòpia del DNI, així com d'un certificat mèdic que acredite que no pateix una malaltia o té un defecte físic que incapaciten per a l'acompliment de les funcions, segons el quadre d'exclusions mèdiques contingudes en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana (DOGV, número 5148, de 2/ 12/2005), en què ha de fer-se constar la talla de l'aspirant.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Corporació o en la forma que determina l'article 16 de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.vallada.es/va/listado-titulares/tablon%20de%20anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar