Detall

Escala tècnica superior d'edicions i publicacions.


 • Descripció

  Escala tècnica superior d'edicions i publicacions.


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors o treballadores en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  Així mateix, hi poden participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els de el seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  b) Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  c) Tindre el títol de doctor/a, llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura superior, grau o titulació equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans que acabe el termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, la persona ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Posseir el certificat acreditatiu de coneixements de valencià del nivell C1, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana o pel servei de Política Lingüística de la Universitat de València, o tindre els certificats, títols o diplomes, convalidats segons el que estableix l'ACGUV 66/2018, pel qual s'estableixen els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats; sense perjudici del que establisca la base 1.3 i l'annex I d'aquesta convocatòria.
  d) Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions corresponents al lloc convocat.
  f) No estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  g) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública.
  En el cas que tinga la nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no està inhabilitada o en situació equivalent ni es troba sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.

  Els requisits per a l'admissió a aquestes proves, recollits en l'apartat 2.1, han de reunir-se en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  24,76 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte corrent «Drets d'examen - Universitat de València», número ES21.0049.6721.65.2010001382 del Banco Santander.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Estan exemptes del pagament dels drets d'examen:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  Aquestes persones han de presentar els certificats corresponents que acrediten la seua condició de persona amb discapacitat mitjançant una fotocòpia acarada del certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent.
  - Els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria especial. Aquestes persones han de presentar una fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.

  BONIFICACIONS
  Tindran una bonificació del 50 % d'aquestes taxes:
  - Els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria general. Aquestes persones han de presentar una fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública UVEG: 2017 (publicada en el «DOGV» de data 4 d'agost de 2017)


 • Documentació / Informació


  Qui vulga participar en aquestes proves selectives ha de fer-ho constar en la sol·licitud que es troba en aquesta convocatòria com a annex V i que facilitarà gratuïtament el Servei de Recursos Humans (PAS) d'aquesta universitat, a l'av. Blasco Ibáñez, 13 (nivell 1), 46010 València. També poden accedir a una còpia de la sol·licitud a través de la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual éshttp://www.uv.es/pas.

  Les sol·licituds s'ha d'omplir per duplicat (una per a la Universitat de València i una altra per a la persona interessada) i s'ha de dirigir al Rectorat de la Universitat de València.

  Les diferents opcions per a la presentació de sol·licituds s'expliquen en la base 3.4 d'aquesta convocatòria.

  S'ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
  - Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar en aquestes proves han de presentar una fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acull a l'exempció de taxes.
  La falta d'abonament de la quantitat indicada com a drets d'examen dins del termini de presentació de sol·licituds es considerarà incompliment no esmenable i determinarà l'exclusió en les proves de la persona aspirant.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT:
  Les persones aspirants amb discapacitat que desitgen sol·licitar mesures d'adaptació han d'indicar-ho expressament en l'imprès de sol·licitud, no solament marcant la casella corresponent sinó especificant el tipus de mesura requerida.
  En l'annex V figura la llista de mesures d'adaptació possibles. Perquè els siga aplicada la mesura d'adaptació corresponent, han de presentar juntament amb la sol·licitud les fotocòpies del certificat del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent. Sense la presentació d'aquest últim no serà possible la concessió de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es poden presentar en:
  a) El registre d'entrada de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 18.00 h.)

  b) El registre de qualsevol altra administració pública, o les oficines de Correus, en la forma que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

  Si es presenta la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè l'empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. Si no es fa així, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta Universitat.
  En el sobre ha de constar l'adreça següent: Universitat de València, Servei de Recursos Humans (PAS), av.
  Blasco Ibáñez, 13, 46010 València.

  De conformitat amb l'apartat b de l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, no tindran la consideració d'oficines de registre les d'altres universitats diferents a la convocant.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/servei-recursos-humans--1285910936596.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar