Detall

Tècnic superior jurídic


 • Descripció

  Tècnic superior jurídic


 • Organisme


  Universitat Miguel Hernández Elx
  Edifici Rectorat
  Avinguda de la Universitat s/n
  03202 Elx
  Tel.: 96 665 86 04
  Web:http://www.umh.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 54 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret o l'equivalent d'aquest, o complir els requisits per a la seua obtenció en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de participació. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents.
  e) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma, o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat, o en situació equivalent, ni haver-hi sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en l'estat del qual prové, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits enumerats en la base 2.1 s'han de complir el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  27,36 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte corrent Concursos i Oposicions de l'entitat bancària següent: SabadellCAM: ES07 0081-1017-67-0001079617.
  El rebut s'ha de generar de manera obligatòria a través de la pàgina web www.umh.es/recibos, i ha de fer referència expressa a la convocatòria a què es presenta. Per a facilitar aquest tràmit s'habilitaran, a la disposició dels interessats, ordinadors, tant en els centres de gestió del campus com en el Registre General de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  El pagament de la taxa s'ha de fer efectiu preferentment a través de la pàgina web www.umh.es/recibos, o bé per mitjà del rebut degudament segellat pel banc. Si s'utilitza la primera via, l'acreditació d'aquest s'ha de fer presentant el justificant en què conste el codi d'autorització i la referència de la convocatòria per la qual es fa aquest pagament.

  El pagament de la taxa s'ha de justificar amb la impressió del segell de l'entitat bancària on s'haja efectuat l'ingrés, o el resguard original d'haver ingressat els drets d'examen, i s'ha de fer constar, en aquest, el nom, els cognoms, el concepte i la referència de la convocatòria.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  a) Els aspirants amb una discapacitat igual al 33 % o superior. Per a gaudir d'aquesta exempció s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite un discapacitat igual al 33 % o superior.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició a través de qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estan exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Per al gaudi de l'exempció, és un requisit que no hagen rebutjat, en el termini esmentat, cap oferta d'ocupació adequada ni que s'hagen negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, s'ha de sol·licitar en l'oficina corresponent del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Pel que fa a l'acreditació de les rendes, s'ha d'acreditar amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Els dos documents s'han d'adjuntar inexcusablement a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives, de conformitat amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació


  Qui vulga participar en aquestes proves selectives, ha de completar el formulari que trobarà en la pàgina web del Servei de Personal d'Administració i Serveis,http://serviciopas.umh.es, i seguir les instruccions per a obtindre la sol·licitud de participació.
  La sol·licitud de participació s'ha d'adreçar al Rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

  A la sol·licitud s'ha d'unir la documentació següent:
  a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat; els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar, han de presentar la fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a compte del nacional d'un altre estat amb el qual tenen aquest vincle o d'estar a càrrec d'ell. Així mateix, han de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que aspirant viu a compte d'ell o està al seu càrrec.
  b) Comprovant bancari d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Al Registre General de la Universitat i als registres auxiliars dels centres de gestió del campus.

  Es poden emprar les vies establides en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut del que es disposa en la disposició derogatòria única, apartat 2, últim paràgraf de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les sol·licituds presentades en les oficines de Correus s'han de presentar en un sobre obert perquè l'empleat estampe el segell de dates en la part superior esquerra d'aquestes, i ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data, a més, s'han de remetre a l'adreça següent: Universitat Miguel Hernández d'Elx, Registre General, Edifici Rectorat i Consell Social, av. de la Universitat, s/n, 03202, Elx, Alacant.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://serviciopas.umh.es/unidad-pas/bolsas-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar