Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Els Poblets
  Avinguda Jaume I, 7
  Tel:966474399
  Fax:966474287


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o estar incurs/a en algun dels supòsits previstos en l'article 57 de l'RD legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text reformat de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No haver sigut separat del servei de qualsevol de les administracions públiques, en virtut d'expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  d) Estar en possessió del títol de Grau Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional de primer grau o equivalent, o trobar-se en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.

  Tots els requisits establits han de reunir-los les persones aspirants el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies i mantindre'ls durant tot el procés selectiu, fins a la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar:
  - BANC SABADELL
  OFICINA DELS POBLETS
  CC núm. ES34 0081 1142 9300 0101 6705

  - LA CAIXA
  OFICINA DELS POBLETS
  CC núm. ES60 2100 8015 0902 0002 2713


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública 2018.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a requerir prendre part en les corresponents proves d'accés, en què els aspirants declaren sota la seua responsabilitat que reuneixen les condicions exigides en les presents bases per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament dels Poblets, d'acord amb el model oficial de sol·licitud (annex I).

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada del justificant d'haver fet efectiva la taxa per drets d'examen.

  D'acord amb l'article 53.2 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, la persona aspirant que haja superat les les proves i siga proposada per l'òrgan tècnic de selecció per al seu nomenament com a funcionària de carrera, ha d'acreditar els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats emesos per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o el seu equivalent amb el certificat de nivell de l'Escola Oficial d'Idiomes, corresponent al nivell mitjà de valencià.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament (presencial o electrònic en la seu electrónica www.elspoblets.sedelectronica.es) o bé en qualsevol de les formes establides en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://elspoblets.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar