Detall

Arquitecte/a


 • Descripció

  Arquitecte/a


 • Organisme

  Ibi
  Carrer Les Eres, 48
  Tel:965552450
  Fax:965552935


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el TREBEP.
  En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol requerit en les bases o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) No haver sigut separat o separada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés o sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  125,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés dels drets d'examen pot efectuar-se en l'entitat bancària següent:
  BBVA: ES72 0182 5596 95 0200002360


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquest procés selectiu ho ha de sol·licitar mitjançant el model d'instància que serà facilitat per l'Ajuntament d'Ibi. La instància s'ha de dirigir al Sr. Alcalde President de l'ajuntament esmentat.

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que reuneixen tots els requisits establits en la base segona de la present convocatòria, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.

  En la mateixa instància, han d'indicar també (sense aportar cap documentació) els mèrits que vulguen que es tinguen en compte en la fase de concurs. No es puntuaran els mèrits que no hagen sigut indicats.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Justificant d'haver ingressat l'import corresponent als drets d'examen.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la present convocatòria.
  L'Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la seua participació en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquests efectes, ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, abans de la realització de la prova serà resolta la sol·licitud per l'òrgan de selecció, per a la qual cosa ha de motivar expressament la denegació o modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament d'Ibi, o per mitjà de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ibi.es/es/ayuntamiento/rh-y-oferta-publica-de-empleo/ultimas-convocatorias/4


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar