Detall

Convocatòria 10/2018: procés selectiu per a la provisió d'1 lloc temporal de tècnic/a superior assistent en investigació en tecnologies del reg vinculat a projectes d'investigació de l'IVIA.


 • Descripció

  Convocatòria 10/2018: procés selectiu per a la provisió d'1 lloc temporal de tècnic/a superior assistent en investigació en tecnologies del reg vinculat a projectes d'investigació de l'IVIA.


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA)
  CTRA. MONTCADA-NÀQUERA CV-315, KM 10,7
  Tel:963424000
  Fax:963424001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini


  TANCAT. El termini de presentació d'instàncies és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el tauler d'anuncis de la seu central de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries a Moncada (València) i en la pàgina web de l'IVIA http://www.ivia.gva.es/inicio).


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Enginyeria Agrònoma o títol equivalent d'acord amb el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.


 • Requisits especifics

  - Anglés: B2.
  Valencià: C1.


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, també hi podrà participar el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge, que siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola han de realitzar una prova de coneixement del castellà. Amb caràcter previ a la realització de les proves, els aspirants de l'origen dels quals no es desprenga el coneixement del castellà, han d'acreditar el coneixement d'aquest mitjançant la realització d'una prova, en la qual es comprovarà que tenen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita d'aquesta llengua, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera. Aquesta prova es qualificarà com a "apte/a" o "no apte/a".

  Estan eximides de realitzar aquesta prova totes les persones que acrediten estar en possessió del diploma, la titulació o la certificació oficial corresponent de coneixement de castellà.

  2. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.

  3. Estar en possessió de la titulació exigida per al lloc, de conformitat amb l'establit en l'annex I o complir els requisits per a la seua obtenció en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Les equivalències dels títols al·legats ha de justificar-los la persona interessada.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions del lloc de treball oferits.
  No estar en situació d'inhabilitació penal per a l'exercici de funcions públiques.

  4. No haver sigut objecte de separació, mitjançant expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública.
  Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola han de declarar, igualment, que no estan sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca en el seu estat l'accés a la funció pública.

  Aquests requisits s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu fins al moment, si és el cas, de la presa de possessió.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Les persones amb diversitat funcional han de fer constar aquesta circumstància en la seua sol·licitud a l'efecte que l'òrgan tècnic de selecció adopte les mesures necessàries que permeten la normal realització de les proves; per a això han d'especificar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Cos: A1-31-01
  - Subgrup A1
  - Complement de destinació: 20
  - Complement específic: E024


 • Documentació / Informació


  A) Sol·licitud adreçada al director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries a Moncada, segons el model que figura com a annex II, disponible en la pàgina web de l'IVIA,http://www.ivia.gva.es, o en la pàgina de l'Administració de la Generalitat, http://www.gva.es/va/inicio/presentacion, (apartat: "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", "IVIA") en la qual s'ha de fer constar, si escau, l'ordre de preferència de les places objecte d'aquesta convocatòria.

  B) Fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola, però que sí que tinguen el dret a participar en aquestes convocatòries, han de presentar la fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

  C) Fotocòpia del títol acadèmic o el resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l'homologació o l'equivalència corresponent.

  D) Currículum, segons el model que figura en l'annex 4, que acredite els mèrits amb documents fotocopiats. No cal compulsar els documents que es presenten fotocopiats; n'hi ha prou amb la declaració jurada de l'interessat sobre l'autenticitat d'aquests, així com les dades que figuren en la instància, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o l'IVIA puga requerir les persones aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i dels documents aportats per a ser valorats.

  Així mateix, juntament amb el currículum, han de presentar omplit el model que figura com a annex III - full d'autobaremació, que es pot descarregar en la pàgina web de l'IVIA, http://www.ivia.gva.es/inicio, o, si escau, en la pàgina web http://www.gva.es/va/inicio/presentacion (apartat: "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", "IVIA").


 • Lloc de presentació


  - El personal aspirant que dispose de signatura electrònica ha de presentar la sol·licitud i els documents telemàticament, sense necessitat d'acudir a cap registre presencial, per mitjà de la pàgina de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es/va/inicio/presentacion (apartat: "Atenció al ciutadà", "Guia PROP", "Ocupació pública", "IVIA").

  - El personal aspirant que no dispose de signatura electrònica ha de presentar la sol·licitud en qualsevol oficina PROP de la Comunitat Valenciana. Podran, així mateix, remetre's per correu a la seu de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, a Moncada (València), carretera CV-315, km. 10,7; CP 46113, o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds que es presenten a les oficines de Correus s'han de certificar i ha de figurar en la instància el segell de certificat de l'oficina de Correus per a admetre-les.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=68448 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar