Detall

Constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Improvisació i Acompanyament (5A5).


 • Descripció

  Constitució de borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l'especialitat d'Improvisació i Acompanyament (5A5).


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Termini


  TANCAT. Els professors admesos han de presentar una instància telemàtica en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en la següent adreça d'Internet:http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/adjudicaciones-continuas (base segona de la Resolució de 23 de gener de 2018, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat). Vegeu la resolució. Totes les persones que ja formen part d'alguna altra borsa amb anterioritat podran accedir a la seua sol·licitud per a realitzar les modificacions que consideren, i les que es troben desactivades s'han d'activar i, si volen, tornar a desactivar-se.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions següents:

  -Títol de Professor Superior de Música, especialitat Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament, expedit d'acord amb el Reial decret 2618/1966, de 10 de setembre, o titulacions equivalents de plans anteriors.(*)
  -Títol de Professor Superior de Música, especialitat Pedagogia del Llenguatge i l'Educació Musical, expedit d'acord amb el Reial decret 617/1995, de 21 d'abril.(*).
  -Títol superior de Música, especialitat Pedagogia, expedit d'acord amb el Reial decret 631/2010.(*).

  (*) Per a acreditar la competència en l'especialitat a la qual s'opta, han d'aportar una certificació acadèmica en la qual conste que la persona aspirant ha cursat l'especialitat esmentada.


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'ha d'acreditar d'acord amb l'establit en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. El corresponent certificat ha d'estar registrat en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i/o en el Servei de Formació del Professorat.

  b) Acreditar, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, la formació i la capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es refereix l'article 17 del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, en els termes que es descriuen en l'annex II de la present convocatòria.

  c) Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'alguna de les titulacions següents:

  -Títol de Professor Superior de Música, especialitat Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament, expedit d'acord amb el Reial decret 2618/1966, de 10 de setembre, o titulacions equivalents de plans anteriors.(*)
  -Títol de Professor Superior de Música, especialitat Pedagogia del Llenguatge i l'Educació Musical, expedit d'acord amb el Reial decret 617/1995,de 21 d'abril.(*).
  -Títol superior de Música, especialitat Pedagogia, expedit d'acord amb el Reial decret 631/2010.(*).

  (*) Per a acreditar la competència en l'especialitat a la qual s'opta, han d'aportar una certificació acadèmica en la qual conste que la persona aspirant ha cursat l'especialitat esmentada.

  d) Superar la prova d'aptitud descrita en la base 7.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents, o nacionals d'algun estat al qual siguen aplicables els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors o treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

  b) Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen han d'acreditar un coneixement adequat d'aquesta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.

  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.

  d) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de la docència.

  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.

  f) No haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos.


 • Documentació / Informació


  DOCUMENTS QUE S'HAN DE PRESENTAR AMB LA INSTÀNCIA
  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. Quan no se'n tinga, s'ha d'aportar la fotocòpia del DNI (Reial decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada dels títols requerits en la base 2 de la convocatòria o, quan no se'n tinga, fotocòpia compulsada de depòsit del títol i de la certificació acadèmica.
  3. Estar en possessió, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, que s'ha d'acreditar d'acord amb l'establit en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana. El certificat corresponent ha d'estar registrat en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i/o en el Servei de Formació del Professorat.
  4. Fotocòpia compulsada de la documentació que acredite la formació i la capacitat de tutela en investigacions pròpies dels ensenyaments artístics a què es refereix l'article 17 del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, que està determinada pel compliment d'alguna de les condicions següents:
  - Estar en possessió del títol de doctor/a.
  - Estar en possessió d'un títol universitari oficial de màster per a l'obtenció del qual s'hagen exigit, almenys, 60 crèdits ECTS, o 300 hores per a màsters de plans d'estudis anteriors, i que capacite per a la pràctica i l'exercici de la investigació en els ensenyaments artístics superiors.
  - Estar en possessió del reconeixement de suficiència investigadora o del certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats.
  5. Declaració responsable omplida degudament, que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria, sobre l'autenticitat de tota la documentació que s'hi aporte.
  6. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents indicats en l'annex IV (només per a aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola).

  Apartats del barem: (vegeu la convocatòria de la borsa. ANNEX II)


  Sol·licitud:

  Qui vulga participar en aquesta convocatòria ha d'omplir la sol·licitud que es pot obtindre en l'adreça d'internet:http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/bolsas.

  Declaració responsable: (vegeu l'ANNEX III - Declaració responsable)


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud s'ha de presentar, preferentment, en el Registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Així mateix, es pot presentar en qualsevol de les altres dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en un sobre obert perquè siga datada i segellada pel funcionari o la funcionària de Correus abans de certificar-la, i s'ha d'adreçar, juntament amb la documentació indicada en l'annex II, a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/improvisacio-i-acompanyament


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar