Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Ayora
  Marquesa de Zenete, 64
  Tel:962191025
  Fax:961890002


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit els díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que li impedisquen l'exercici de les funcions d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establides en l'annex II de l'apartat A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims de selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic.
  Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de 2n grau o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en la qual finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  f) Tindre els permisos de conducció de la classe A2, A i B, del Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors.
  g) No tindre antecedents penals..

  Els requisits exigits han de reunir-los les persones interessades en la data en què expire el termini de presentació d'instàncies.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Nomenament com a funcionari interí per a cobrir amb caràcter urgent la temporada estival 2018.

  Escala d'administració especial, subescala: serveis especials, classe: policia local, escala bàsica, grup C1


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria, ajustades al model que hi ha en l'annex I, s'han de dirigir a l'Excm. Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Ayora.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats que s'hagen de valorar.
  - Currículum de l'aspirant, per a valorar en la fase de concurs.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen a l'efecte de valoració en la fase de concurs, juntament amb els annexos II i III d'aquestes bases.

  Les persones sol·licitants han de manifestar en les seues instàncies:

  1. Que tenen coneixement de la totalitat de les bases reguladores del procediment i reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en la base quarta, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

  2. Un telèfon i l'adreça de correu electrònic en el qual puguen ser localitzades.

  3. La llista concreta i numerada de mèrits valorables, acompanyada de la còpia dels documents que els acrediten, conforme a l'annex II.
  La no-presentació o els defectes de justificació d'aquests documents durant el termini de presentació d'instàncies determinarà la no-valoració d'aquests.

  4. L'autobaremació conforme a l'annex III, amb la finalitat d'agilitar el procés de selecció.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics (art. 14 Decret 3/2017), de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ayora.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar