Detall

Borsa d'operadors/operadores en els campus d'Alcoi, Gandia o València, complementària a la constituïda en les proves selectives de data 11 de setembre de 2012, per a la prestació de serveis en l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació.


 • Descripció

  Borsa d'operadors/operadores en els campus d'Alcoi, Gandia o València, complementària a la constituïda en les proves selectives de data 11 de setembre de 2012, per a la prestació de serveis en l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació.


 • Organisme


  Universitat Politècnica de València (UPV)
  Rectorat- Edifici 3A
  Camí de Vera, s.n.
  46022 València
  Tel. 96 387 70 00 – 96 387 70 07
  Fax 96 387 90 09
  Webhttp://www.upv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Així mateix, s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol de Batxiller, tècnic, o haver superat la prova d'accés per a majors de 25 anys a
  la universitat, o una titulació equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o l'equivalència o de la credencial de reconeixement de qualificació professional.
  c) No patir cap malaltia , ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  e) No haver sigut separat o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a ser admés o admesa a les proves han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  7,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'aquesta taxa es pot realitzar en efectiu o amb targeta de crèdit.

  En el cas de pagament en efectiu, l'ingrés s'ha d'efectuar mitjançant el rebut emés per l'aplicació d'instàncies en l'adreça d'internet esmentada en el punt 2.1. i 2.2. de les presents bases.

  El pagament mitjançant targeta de crèdit es realitza en el moment d'omplir la instància a través de l'aplicació esmentada.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Les persones que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud.

  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud.

  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Diversitat funcional» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud.

  - Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat "Altres" de la sol·licitud.


 • Places

  Descripció de les places

  - Codi de la convocatòria: 2018/P/FI/ACON/1
  - Grup/subgrup: C/C1
  - Nivell de complement de destinació: 19
  - Complement específic: E023
  - Jornades i torns:
  a) Matins i una vesprada
  b) Vesprades i un matí
  - Retribució anual bruta: 25.531,80 €


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen prendre part en aquestes proves selectives, si disposen d'un mecanisme d'identificació electrònica, han d'omplir la seua sol·licitud per mitjans electrònics des de la seu electrònica, per a la qual cosa hi han d'introduir en el camp de cerca el següent: «sol·licitud d'admissió a proves selectives», de la Universitat Politècnica de València, o directament a través de l'adreça web següent: https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES /buscar/einstancia.

  Des de la pàgina web abans esmentada, es podrà completar tot el procés per mitjans electrònics sense necessitat de desplaçar-se a la universitat i sense estar subjecte a horaris. En aquest cas, només es requereix que la persona interessada s'identifique per qualsevol dels mecanismes previstos en la seu electrònica.

  Si, per contra, la persona interessada no disposa d'un mecanisme d'identificació electrònica acceptat, podrà igualment omplir la seua sol·licitud, d'acord amb el model oficial accessible des de la seu electrònica, per a la qual cosa ja d'introduir en el camp de cerca el següent: «sol·licitud d'admissió a proves selectives», de la Universitat Politècnica de València, o directament a través de l'adreça web següent: https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES /buscar/einstancia, obtindre'n una còpia impresa i presentar-la posteriorment.

  Cada instància tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  Aquest número es podrà utilitzar per a oferir serveis addicionals de consulta d'informació personal en processos posteriors derivats de la presentació de la vostra sol·licitud.

  En les dependències de l'oficina del Registre General a València i en les oficines dels registres auxiliars dels campus d'Alcoi i de Gandia de la Universitat Politècnica de València, es posaran a la disposició de les persones interessades, que així ho requerisquen, els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web i així poder tramitar la seua instància.


 • Lloc de presentació

  1. Presentació de forma telemàtica: qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de presentar la sol·licitud conforme al model oficial accessible des de la seu electrònica, per a la qual cosa ha d'introduir en el camp de cerca el següent: «sol·licitud d'admissió a proves selectives», de la Universitat Politècnica de València, o directament a través de l'adreça web següent: https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES /buscar/einstancia.

  2. La presentació de forma presencial es pot efectuar en:
  - El Registre General de la Universitat Politècnica de València, situat a l'edifici 3F, planta baixa, al costat de Rectorat, camí de Vera, s/n, CP 46071 València.
  - En el Registre Auxiliar de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, situat a la plaça Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi
  - En el registre auxiliar de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, situat a carrer Paranimf, núm. 1, del Grau de Gandia.
  En qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de Correus abans de certificar-la. Si no es fa així, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

  Les sol·licituds subscrites en l'estranger poden cursar-se, en el termini expressat en la base 2.4, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran seguidament a l'organisme competent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.upv.es/entidades/SRH/index-va.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar