Detall

Tècnic de gestió


 • Descripció

  Tècnic de gestió


 • Organisme

  Torreblanca
  Sant Antoni, 11-13
  Tel:964420411
  Fax:964420182


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de Grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió de la títulació requerida en les bases o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà de la resolució o la certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  CARACTERÍSTIQUES
  - Grup A
  - Subgrup A2
  - Nivell 22
  - Escala administració general
  - Subescala gestió
  - Naturalesa funcionari
  - Complement específic: 7.281,26 € anuals.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves de selecció s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa de l'Ajuntament de Torreblanca, i s'han d'ajustar al model annex a les presents bases.

  La sol·licitud, en la qual s'ha d'acreditar el compliment dels requisits exigits per a prendre part en el procés, ha d'anar acompanyada de:
  - Còpia compulsada del NIF o, si escau, passaport.
  - Còpia compulsada del títol universitari que permeta participar en el procés selectiu.
  - Documents acreditatius dels mèrits i les circumstàncies al·legats.
  Respecte dels cursos de formació, han d'aportar-se els títols originals o les còpies compulsades;
  Respecte de l'experiència professional, certificats de serveis dels organismes o administracions respectives.
  - Currículum de l'aspirant, en què s'indique de forma succinta l'experiència professional i la formació, sempre que resulte computable a l'efecte de la fase de concurs.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.

  No s'acceptaran més mèrits que els que s'aporten juntament amb la sol·licitud, i les circumstàncies i mèrits que al·leguen els aspirants s'han d'entendre referides al dia en què va finalitzar el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament o en alguns dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://torreblanca.sedelectronica.es/?x=KFjnQt3ExZvgznNmnlxyTQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar