Detall

Agents del cos de la Policia Local.


 • Descripció

  Agents del cos de la Policia Local.


 • Organisme

  Cheste
  Plaza Dr. Cajal, 1
  Tel:962510015
  Fax:962512007


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o Tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de les titulacions acadèmiques exigibles a cada escala o, si escau, l'equivalent per al grup al qual pertanga la plaça convocada, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.
  Els grups de classificació dels funcionaris.
  e) Haver complit díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) No patir cap malaltia o tindre un defecte que impedisca l'acompliment de les funcions d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'establisquen reglamentàriament.
  g) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que s'hagen fixat reglamentàriament.

  Tots els requisits anteriors han de reunir-los les persones aspirants el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies de la convocatòria corresponent.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que facilita l'Ajuntament de Cheste i que es troba en la pàgina de l'Ajuntament (www.sedeelectronicacheste.es) i l'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a demanar prendre part en les corresponents proves d'accés en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça a què s'opte s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Cheste, i s'han de formalitzar en el model d'instància que s'inclou com a annex II d'aquestes bases.

  En les instàncies, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o la promesa d'acord amb el que preveu la legislació vigent.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpies degudament compulsades del DNI i els permisos de conducció.
  - Justificant de pagament de dret d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://cheste.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar