Detall

Oferta de diversos llocs temporals de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS)


 • Descripció

  Oferta de diversos llocs temporals de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS)


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL-SANITÀRIA (IVASS)
  C/ AMADEU DE SAVOIA, 2
  Tel:963869460
  Fax:963869450


 • Etapa Actual

  Valoració de mèrits : Resolució llistat definitiu (baremació de mèrits)

 • Procés selectiu

  OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació específica

  Auditor/a interno: títol universitari oficial de llicenciatura en Dret, Econòmiques o Administració i Direcció d'empreses o equivalent o bé, títol universitari oficial de grau en Dret o en Administració i Direcció d'empreses més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc.

  Administratiu/iva Títol de Batxiller o títol de Tècnic Superior o equivalent.

  Administratiu/iva 50 % jornada:títol de Batxiller o títol de Tècnic Superior o equivalent.

  Auxiliar administratiu/a:títol d'Ensenyament Secundari Obligatori o títol de Tècnic o equivalent.

  Tècnic/a mitjà contractacions:títol universitari oficial d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau, que d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les funcions assenyalades.

  Tècnic/a mitjà economicofinancer: Títol universitari oficial d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau, que d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les funcions assenyalades.

  Tècnic/a mitjà recursos humans: Títol universitari oficial d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, títol d'arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau, que d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les funcions assenyalades.

  Administratius/ives temporals: títol de Batxiller o títol de Tècnic Superior o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, d'un estat membres de la Unió Europea o ser nacional dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat de constitució de la Unió Europea. Així mateix, es podran presentar aspirants amb nacionalitat diferent a l'esmentada en les condicions previstes en la normativa vigent.
  b) Haver complit setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei. A l'efecte de regular les condicions de contractació dels / de les menors d'edat, entre 16 i 17 anys, s'atendrà el que es disposa en la normativa legal respecte al treball a torns i nocturn.
  c) No patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física, psíquica o sensorial que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions i/o tasques pròpies del lloc que es vol exercir.
  Per a poder participar en el procés, s'ha d'aportar una declaració responsable de la persona aspirant recollida a través de l'annex III en què quede constància d'això.
  A la incorporació al lloc el Servei de Vigilància de la Salut de l'IVASS emetrà l'informe d'aptitud per al desenvolupament de les funcions del lloc i, en cas que no siga apte/a, s'entendrà que no reuneix els requisits exigits.
  e) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari,
  o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no ha de trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o, en cas contrari, no haver sigut cancel·lat del seu full de serveis o tindre'n dret a la cancel·lació, o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Per a poder participar en el procés, s'ha d'aportar una declaració responsable de la persona aspirant recollida a través de l'annex III.


 • Places

  Nombre de places

  13

  Descripció de les places

  L'oferta és dels llocs temporals que a continuació s'indiquen d'acord amb les bases:

  1 lloc d'auditor/a interna, (ref. A).
  1 lloc administratiu/iva, (ref. B)
  1 lloc administratiu/iva 50 % jornada, (ref. C)
  1 lloc auxiliar administratiu/iva , (ref. D)
  1 lloc tècnic/a mitjà contractacions, (ref. E)
  1 lloc tècnic/a mitjà/ana economicofinancer/a, (ref. F.
  1 lloc tècnic/a mitjà recursos humans (ref. G)
  6 llocs administratius/ives temporals, (ref. H)


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds d'inscripció s'han d'omplir mitjançant l'annex I, en qualsevol cas, dins del termini de presentació de sol·licituds, s'ha d'enviar una còpia de la sol·licitud i de la documentació que s'acompanya a aquesta, en format pdf, amb una grandària màxima de 3 megues per document, a l'adreça de correu electrònic:
  convocatorias_ivass@gva.es, en què s'ha d'indicar en l'assumpte la denominació del lloc al qual es presenta.

  La sol·licitud d'inscripció (annex 1) ha d'anar acompanyada de la documentació següent:
  - Annex II: full d'autobaremació omplit. Cada persona interessada ha de puntuar-se mitjançant el full d'autobaremació de conformitat amb el barem establit en l'apartat seté de la resolució, per a la qual cosa l'autobarem constitueix la declaració responsable de les dades omplides.
  - Annex III: declaració responsable de l'aptitud mèdica, del fet de no estar incurs/a / en expedient disciplinari ni inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions publiques i declaració responsable de la documentació aportada.
  - Fotocòpia de DNI/NIE o passaport
  - Documentació acreditativa de la titulació requerida per a ocupar el lloc.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que desitgen fer valdre, d'acord amb el barem establit en l'apartat seté de la present convocatòria.

  La documentació que es presente ha de ser un fidel reflex de l'original, la declaració responsable acreditativa del qual s'ha de signar en l'annex III.
  En el cas que un candidat/a es presente a més d'un lloc dels convocats, ha d'aportar una sol·licitud per a cada un dels llocs als quals opte, i la documentació acreditativa en totes i cada una de les sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol dels registres d'entrada de l'entitat o per qualsevol dels procediments establits en la normativa del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Els registres de l'IVASS es troben situats en les adreces següents:
  - IVASS - Elx Alacant: c/ Emilio Hernández - 117, 03206 Elx
  - IVASS València: c/ Amadeu de Savoia- 2, 46010 València
  - IVASS Castelló: c/ Adoberies, 43, baix, 12003 Castelló de la Plana


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ivass.gva.es/Arees/Profesionals-RRHH/Treballar-en-IVASS.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar