Detall

Tècnic/a orientador/a laboral (50 %), per a l'execució d'un programa temporal «AP-POEJ Mou-te per Europa».


 • Descripció

  Tècnic/a orientador/a laboral (50 %), per a l'execució d'un programa temporal «AP-POEJ Mou-te per Europa».


 • Organisme

  La Vall d'Uixó
  Plaza Del Centro, 1
  Tel:964690064
  Fax:964667662


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [obertura de termin])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores.
  També podran ser admesos el cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. Les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea han d'acreditar la seua nacionalitat.
  b) Haver complit 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.
  c) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se
  en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a la funció pública.
  d) Estar en possessió d'almenys una de les titulacions exigides.
  e) Tindre la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball oferits.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Modalitat del contracte: laboral temporal


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (model de sol·licitud en l'annex I) s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament i s'han d'acompanyar de la fotocòpia del DNI (original del DNI només en el cas de presentació presencial en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o OAC de la Vall d'Uixó), juntament amb la documentació següent:
  - Fotocòpia del títol acadèmic exigit o del justificant d'haver iniciat el tràmits per a la seua expedició.
  - Currículum actualitzat, número de telèfon de contacte i adreça de correu electrònic a l'efecte de notificacions.
  - Vida laboral actualitzada.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen que siguen objecte de valoració en la fase de concurs (fotocòpia de contractes i/o certificats laborals que acrediten l'experiència laboral; fotocòpia dels títols relatius a la formació extraacadèmica, certificats de funcions, etc.).


 • Lloc de presentació

  Al Registre de la Corporació, en horari d'oficina, o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lavallduixo.es/ca/content/programa-ap-poej-muevete-por-europa


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar