Detall

Tècnic/a de cooperació


 • Descripció

  Tècnic/a de cooperació


 • Organisme

  Valencia
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:963525478
  Fax:963523210


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels / de les espanyols/oles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, o que siguen els seus descendents o els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents.
  c) Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits.
  d) No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió de la titulació exigida.


 • Taxa ordinària

  41,41 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer per ingrés bancari en el compte número ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia, efectuat directament o per transferència.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIÓ / BONIFICACIÓ

  1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
  Els percentatges de bonificació seran els següents:
  - Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
  - Categoria especial: 100% de bonificació en la quota íntegra.
  Les persones beneficiàries han d'acompanyar la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves de la fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsada.

  2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:
  - Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu de tal condició.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.
  Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, s'ha de sol·licitar en l'oficina dels serveis públics d'ocupació.
  Quant a l'acreditació de les rendes, s'ha de fer mitjançant l'aportació en còpia de la declaració anual de l'IRPF de la part corresponent a ingressos del contribuent de l'any anterior que es tracte, o el certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF.
  Els dos documents s'han d'adjuntar a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la present convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de València.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari, en què s'ha de fer constar la convocatòria a què correspon l'ingrés.


 • Lloc de presentació

  En la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://valencia.es/ayuntamiento/oposiciones.nsf/vCategoriasAcctodas/46D5163E5B30C5C4C12582D30035A834?OpenDocument&lang=1&nivel=11_1&bdorigen=


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar