Detall

Cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia. (Any 2018)


 • Descripció

  Cossos i escales de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'Administració de justícia. (Any 2018)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció errors de llocs oferits

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  Vegeu la base segona de la resolució: requisits i condicions generals de participació.


 • Places

  Descripció de les places

  Llocs oferits: vegeu l'annex I de la resolució.

  També es podran sol·licitar les places que queden vacants com a conseqüència de la resolució d'aquest concurs, que s'incorporaran en concepte de resultes a les vacants oferides, llevat que estiguen ocupades per funcionariat titular adscrit provisionalment; que es pretenguen amortitzar en virtut de projecte de modificació de la plantilla orgànica, redistribució o reordenació d'efectius, o quan la dotació assignada a un òrgan judicial es trobe sobredotada per un o més funcionaris titulars, casos en els quals no es generarà cap resulta corresponent a les places del cos que es tracte. Tampoc produirà resulta el funcionariat que estiga ocupant una plaça com a adscrit provisional que participe en aquest concurs i obtinga una plaça amb caràcter definitiu. Es podran sol·licitar intercalades vacants i resultes.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquest concurs han d'ajustar-se al model publicat com a annex II d'aquesta resolució.
  Tot el funcionariat que hi participe ha d'omplir la sol·licitud exclusivament per mitjans telemàtics, per a la qual cosa ha d'entrar en el portal del Ministeri de Justícia, en l'adreça següent: ha d'omplir la sol·licitud exclusivament per mitjans telemàtics entrant en el portal del Ministeri de Justícia, en l'adreça següent:
  www.mjusticia.gob.es/ciudadanos/empleo público/concursos de traslados/concurso de traslados ordinario gestion, tramitacion y auxilio 2018.

  Si es té algun dubte sobre el procés, cal telefonar a atenció a l'usuari: 913 904 605.

  La sol·licitud per a prendre part en aquest concurs serà única per a cada funcionari participant, encara que se sol·liciten places radicades en el territori de les comunitats autònomes amb competències transferides que, per tant, figuren en les convocatòries que simultàniament a aquesta es realitzen pels governs autònoms i es publiquen, així mateix, en els butlletins oficials de les comunitats autònomes respectives.

  De la mateixa manera, mitjançant una única instància, han d'optar per participar des del cos en què el funcionari es trobe en actiu, o reingresar al servei actiu en un altre cos del qual formen part com a excedents.

  En cas que es presenten dues instàncies sol·licitant destinacions en dos cossos i dues escales diferents, seran anul·lades les dues sol·licituds, de manera que el funcionari quedarà exclòs de la participació en el concurs.

  La sol·licitud formulada serà vinculant per al peticionari una vegada transcorregut el període de presentació d'instàncies, en el sentit que no serà possible modificar-la. Si algú desitja rectificar la seua instància, podrà presentar una nova sol·licitud, per al mateix cos/escala en el qual participava, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, que anul·larà automàticament la presentada anteriorment. També podrà renunciar a la participació en el concurs abans de la finalització del termini d'al·legacions a la resolució provisional, segons el que indica la base primera, punt 7.

  Els excedents voluntaris per interés particular han d'acompanyar la sol·licitud declaració de no haver sigut separats de qualsevol de les administracions públiques.

  Els excedents voluntaris per prestació de serveis en el sector públic segons l'article 506.d de la Llei orgànica del Poder Judicial, han d'acompanyar la seua sol·licitud de participació en el concurs d'una declaració del fet que no es troben en situació de suspensió ferma de funcions.

  * IMPORTANT: els concursants han de presentar el model d'instància en l'imprés definitiu generat per l'assistent informàtic, no l'esborrany, ja que aquest no tindria validesa. Aquesta presentació s'ha de fer pel sistema ordinari, d'acord amb el que especifiquen els punts 1 al 7 de la base quarta d'aquesta resolució.
  Si alguna de les persones sol·licitants volguera modificar una sol·licitud ja confirmada, dins del termini de presentació de sol·licituds, podrà tornar a generar i confirmar una nova sol·licitud a través de l'assistent, i l'ha de presentar segons els punts 1 a 7 d'aquesta base esmentats anteriorment.


 • Lloc de presentació

  1. En els registres situats en les seus següents:

  - Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Direcció General de Justícia, ciutat administrativa 9 d'Octubre. Torre 4, carrer de la Democràcia, 77, 46018 València.
  - Direcció territorial de Justícia d'Alacant, rambla Méndez Nuñez, 41, 03001 Alacant.
  - Direcció territorial de Justícia de Castelló, carrer Major, 76-78, 12001 Castelló de la Plana.

  2. Les sol·licituds es poden remetre també segons el que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A efectes informatius, s'indica que hi ha una llista d'oficines de registre de l'Administració general de l'Estat actualitzada, en la pàgina www. administracion.gob.es. Trobeu la vostra oficina/oficines de registre, que podeu consultar a l'efecte de la presentació de la instància de participació en el concurs.

  3. Les que es presenten en les oficines de correus s'han d'enviar en qualsevol de les dues modalitats següents:

  a) Per correu ordinari, en aquest cas ha de tindre entrada en el Registre General del Ministeri de Justícia, les gerències territorials o els departaments de justícia de les comunitats autònomes amb competències transferides corresponents, abans de la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
  b) Per correu certificat, per a la qual cosa s'han de presentar en les oficines de correus en sobre obert perque el funcionari les date i les segelle abans de remetre-les. Les persones que participen en el concurs han d'enviar la instància que continga el segell de l'oficina de correus, i no es podrà admetre passat el termini de presentació de
  instàncies la que no complisca aquest requisit, encara que posteriorment es puga acreditar aquest aspecte.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://cjusticia.gva.es/web/justicia/concursos-de-traslados


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar