Detall

Auxiliars administratius


 • Descripció

  Auxiliars administratius


 • Organisme

  Govern d'Aragó: Departament d'Hisenda i Administració Pública
  Edifici Pignatelli. Pg. María Agustín, 36
  50071 - Saragossa
  Tel:976 714 000


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, i la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques pròpies de l'escala a la qual s'aspira. Les dues circumstàncies s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit pels òrgans competents, llevat que aquestes dades estiguen ja en aquesta administració (Institut Aragonés de Serveis Socials).


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o ser, siga quina siga la seua nacionalitat, cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents, o ser una persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris.

  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  - Estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la convalidació corresponent o la credencial que n'acredite l'homologació.

  Tots els requisits enumerats en aquesta base han de reunir-se el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre en el moment de la presa de possessió com a funcionaris de carrera.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament per drets d'examen:

  - Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

  - Les persones desocupades que figuren inscrites com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, sis mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de la prova selectiva.

  - Les persones que acrediten que no han tingut cap ingrés durant el període assenyalat en l'apartat anterior, o els ingressos de les quals no superen el salari mínim interprofessional.


 • Places

  Nombre de places

  15

  Descripció de les places

  - Torn independent per a persones amb discapacitat


 • Lloc de presentació


  A l'Institut Aragonés d'Administració Pública (passeig M.ª Agustín, 26-B, 50004, Saragossa).

  Podeu presentar la vostra sol·licitud davant del Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, una vegada omplit el model 524 esmentat en l'apartat 1, seguint les instruccions que s'indiquen, per a la qual cosa és necessari, com a requisit previ per a la inscripció, la utilització de DNI electrònic o d'un certificat digital de persona física emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (més informació per a l'obtenció enhttp://www.cert.fnmt.es/ca/home).

  En cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè aquesta siga datada i segellada pel personal de Correus abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.aragon.es/SaC/NP/Procesos/Turno_Independiente_Funcionarios/c2/ci.180018_auxiliares_administrativos_personas_discapacidad.detalleDepartamento?channelSelected=0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar