Detall

TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ


 • Descripció

  TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:

  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.

  - Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majar d'edat que siguen dependents.

  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. La Diputació Provincial d'Alacant es reserva el dret a sotmetre les persones aspirants a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.

  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  - Estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria Tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, tindre aprovats els tres primers cursos complets de la llicenciatura de qualsevol facultat universitària, o bé la titulació que corresponga conforme al vigent sistema de titulacions universitàries, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació.

  Seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants, tot això condicionat a la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions pròpies d'aquestes places, per a la qual cosa cal acreditar les condicions personals d'aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multidisciplinari competent.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  La persona aspirant que obtinga la puntuació més alta en aquest procés selectiu serà la seleccionada i la resta d'aspirants que superen aquestes proves selectives entraran a formar part d'una borsa d'ocupació.


 • Documentació / Informació

  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  Han de presentar una instància dirigida a la Presidència de l'Excma. Diputació d'Alacant, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base segona, i adjuntar la fotocòpia del document nacional d'identitat.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies i la documentació oportunes s'han de presentar, en el cas que no estiga habilitada la seu electrònica, en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General de l'Excm. Diputació Provincial (c/. Tucuman, 8, d'Alacant): o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://sede.diputacionalicante.es/ca/ocupacio-bossa/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar