Detall

Tècnic esportiu


 • Descripció

  Tècnic esportiu


 • Organisme

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes previstos en l'article 57 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la resta de legislació que regula aquesta matèria.
  - Tindre complits díhuit anys, i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, el dia en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - No constar en la base de dades del Ministeri de Justícia de Delictes de Naturalesa Sexual.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia compulsada del DNI en vigor.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació requerida (base 2.1 lletra c).
  - El treball de la proposta d'organització, planificació i gestió de l'esport de la fase d'oposició en sobre tancat.
  - Documents acreditatius dels mèrits que s'aporten, degudament compulsats, en sobre tancat.


 • Lloc de presentació


  Segons el model genèric que hi ha en la web municipalhttp://santjoandalacant.sedelectronica, dirigida al Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.

  Les instàncies s'han de presentar en la seu electrònica de l'Ajuntament, o en qualsevol de les formes que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santjoandalacant.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar